Waar we in geloven

Hier vind je onze plannen. We zijn ook benieuwd naar jouw ideëen!

Sociaal Maas en Waal staat voor extra hulp wanneer je dit nodig hebt en gelijke kansen voor iedereen. We beschermen ons groene gebied en bestrijden de klimaatcrisis. Bouw ook mee aan een regio waar iedereen naar elkaar omkijkt.

1: Sociaal Domein

Een fijne samenleving maken we samen. We kijken naar elkaar om. Zorgen dat iedereen mee kan doen. De kloof tussen arm en rijk, tussen kansrijk en kansarm dient te worden verkleind.  We accepteren niet dat kinderen in armoede leven.

2: Wonen in de regio

Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd. Woningen zijn om zelf in te wonen en mogen niet langer een verdienmodel zijn.

3: Onderwijs en cultuur

Iedereen heeft talenten. Door goed onderwijs komen deze talenten tot bloei. Hoe beter het onderwijs, hoe waardevoller later de bijdrage aan de samenleving zal zijn. Juist in het onderwijs verdienen onze kinderen gelijke kansen. Dus meer aandacht voor het wegwerken van achterstanden en het ontwikkelen van talent.

4: Jeugd en jongeren

Goed jeugd- en jongerenbeleid kost geld, maar levert nog meer op. Waarom? Jongeren die gezond en zorgeloos kunnen opgroeien staan positiever in het leven.

5: Regio duurzaam

Onze grondstoffen zijn niet oneindig. De opwarming van de aarde bedreigt ons leven. Maar verduurzamen is duur, dus gaan we waar dat nodig is, de helpende hand bieden.

6: Natuur en milieu

Als het goed gaat met de natuur, gaat het goed met de mens. De huidige pandemie laat zien dat alles anders moet. Tijd voor actie. De mens is een deel van de natuur. Natuur en milieu dienen optimaal beschermd te worden.

Het verkiezingsprogramma

Thema 1:
Sociaal domein

Visie: De kloof tussen arm en rijk, tussen kansrijk en kansarm moet kleiner worden. Maatschappelijke ondersteuning moet gegeven worden waar het nodig is. We accepteren niet dat kinderen in armoede leven.

Hoe Sociaal Maas en Waal dit realiseert?

 1. Iedereen heeft recht op fatsoenlijk inkomen. Sociaal Maas en Waal wil dat mensen die afhankelijk zijn van aanvullende voorzieningen, financiële ondersteuning ontvangen bij een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau. Het systeem van aanvragen wordt vereenvoudigd.
 2. Iedereen die recht heeft op huishoudelijke hulp, betaalt naar draagkracht; sociale minima worden hierbij ontzien. We ondersteunen onze landelijke partijen om dit bij het kabinet te bereiken.
 3. Voor (tijdelijke) ondersteuning en zorg werken we met een effectieve persoonlijke aanpak. De zorg is dichtbij en bereikbaar.
  1. De gemeente:
   • zet in op preventieve zorg die grotere problemen voorkomt;
   • ondersteunt als er zorg nodig is en is daarna gericht op normaliseren;
   • ondersteunt mantelzorgers.
  2. Mensen die een hulpvraag stellen, krijgen een vaste ambtenaar toegewezen.
 4. De gemeente gaat actief op zoek (vroegsignalering) naar mensen die in de schulden dreigen te raken. Wij pleiten voor een tijdige en tijdelijke financiële hulp om de schuld snel weg te werken.
 5. Mensen die een beschermde omgeving nodig hebben, wonen op een veilige plek in de wijk. Wijken worden divers en inclusief ingericht.
 6. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie bij het in dienst hebben van het aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (‘Social return’).
 7. Digitalisering is nog voor vele mensen een probleem. Voor mensen met onvoldoende steun vanuit hun sociale omgeving organiseert de gemeente een persoonlijke benadering.
 8. De gemeente is dementievriendelijk. We ontwikkelen nog meer dagactiviteiten; verenigingen en buurten worden aangespoord om dementievriendelijke activiteiten te organiseren. We hebben daarnaast ook aandacht voor (kortdurende) ‘respijtzorg’.
 9. Wij vinden een sterk Sociaal Team erg belangrijk. Hier mag niet op bezuinigd worden en waar gewenst moet dit team worden versterkt.

 

Thema 2:
Wonen

Visie: Iedereen heeft recht op een betaalbare woning en kan wonen in een veilige woonomgeving. Opheffen van de woningnood heeft absolute prioriteit.

Hoe Sociaal Maas en Waal dit realiseert?

 1. Sociaal Maas en Waal wil betaalbare woningen stimuleren.
  1. De aantallen sociale huurwoningen, woningen voor starters en seniorenwoningen worden drastisch vergroot en er komen meer betaalbare huurwoningen voor middeninkomens.
  2. Bij alle woningbouwprojecten met meer dan 3 woningen dient minimaal 50% in de goedkope en midden-sector, en dus betaalbaar, te zijn.
  3. Woningbouwverenigingen realiseren tenminste 25% sociale huur.
 2. De “energiearmoede” bij mensen met de laagste inkomens is mede door de sterk stijgende energieprijzen sterk toegenomen. Wij komen hen tegemoet via financiële compensatie.
 3. We zullen ons met de gemeenten in de regio inzetten om de verhuurdersheffing in zijn geheel af te schaffen. We ondersteunen het beleid hiervoor van onze landelijke partijen.
 4. De gemiddelde woonbezetting is in de afgelopen jaren sterk gedaald. We stimuleren coöperaties om woningen te splitsen en levensloopbestendig te maken.
 5. We maken concrete prestatieafspraken m.b.t. de realisatie van soorten woningen voor starters, huurders en ouderen, met huurdersverenigingen, corporaties, ontwikkelaars en bouwers.
 6. De woningtoewijzing van huurwoningen gebeurt transparant; er wordt een prioriteitsvolgorde aangehouden naar woningbehoefte.
 7. We willen dat gemeenten in de regio met elkaar en met de woningbouwcorporaties overleggen over een gezamenlijke woonvisie. We kiezen samen de juiste bouwlocaties en willen geen concurrerende regiogemeenten zijn.
 8. Wij willen actief tegenwerken dat projectontwikkelaars woningen kopen en direct verhuren.
 9. We nemen anti-speculatiemaatregelen. Beleggers weren we van de woningmarkt door een zelfbewoningsplicht voor de kopers op te leggen.
 10. We nodigen onze inwoners uit hun woonbehoeften aan te geven. Denk hierbij aan bijzondere woningbouwprojecten, zoals ‘hofjes’ en ‘tiny houses’. De gemeente speelt een actieve rol in de bemiddeling van deze goede ideeën bij lopende en toekomstige plannen.

Thema 3:
Onderwijs en cultuur

Visie: Juist in het onderwijs verdienen onze kinderen gelijke kansen. Meer aandacht voor het wegwerken van achterstanden en het ontwikkelen van talent.

Hoe Sociaal Maas en Waal dit realiseert?

 1. We willen een inclusieve discriminatievrije samenleving waarin iedereen mee kan doen.
 2. Sociaal Maas en Waal wil dat de gemeente programma’s organiseert en financiert om achterstanden weg te werken.
 3. De gemeente maakt met scholen concrete afspraken over talentontwikkeling met o.a. aandacht voor educatieve programma’s in techniek, cultuur, sport en beweging en natuur.
 4. Leerlingen in het PO/VO gaan jaarlijks minimaal één keer naar een culturele activiteit waarbij het programma door de gemeente betaald wordt.
 5. De gemeente faciliteert onderwijsinstellingen en bedrijven bij het samen organiseren van scholing voor onze inwoners in techniek, zorg en onderwijs.
 6. Het techniekonderwijs verdient verdere aandacht, meer uren en een betere financiering (Techlokalen).
 7. Culturele centra en wijkcentra etc. blijven hun belangrijke spilfunctie behouden.
 8. De gemeente ondersteunt organisaties die aan de slag gaan met cultuureducatie.
 9. Elk kerkdorp heeft een basisschool of een dependance van een hoofdvestiging.
 10. We stellen extra middelen beschikbaar voor de uitbreiding en ondersteuning van lesuren in sport (minimaal 2 lesuren per week per groep), muziek en cultuur
 11. Stimuleren van bewegingsactiviteiten onder en na schooltijd o.a. in samenwerking met BSO en Actief Maas en Waal.
 12. Elke school heeft een goed functionerend vangnet rondom de school;
  sociaal team, school en ouders werken goed samen.

Thema 4:
Jeugd en jongeren

Visie: Kinderen en jongeren hebben autonome plekken om zich te ontwikkelen en kennis te maken met burgerschap.

Hoe Sociaal Maas en Waal dit realiseert?

 1. Jongeren verdienen een eigen plek, een jeugdhonk of jongerensociëteit.
 2. De gemeente heeft voldoende jongerenwerkers en zet deze ook actief in om het contact met de jongeren te versterken.
 3. Er komt een plan van aanpak om jongeren en hun ouders meer bewust te maken van de gevaren van verdovende middelen. We stellen hiervoor extra budget beschikbaar.
 4. Om de betrokkenheid van jongeren bij de lokale politiek te vergroten installeert de gemeente een kindergemeenteraad (10 t/m 12 jaar) en een jongeren-gemeenteraad (13 t/m 17 jaar) met een eigen budget en er komt een jongerenburgemeester. Alle scholen voor basisonderwijs (inclusief speciaal onderwijs) en voortgezet onderwijs leveren kandidaten en zij kiezen uit hun midden een burgemeester.
 5. We bieden jongeren die geen werk hebben en werkzoekend zijn, binnen 4 maanden een werkplek aan. We nodigen lokale bedrijven uit om jaarlijks deze werkplekken beschikbaar te stellen.
 6. Sociaal Maas en Waal wil dat kansarme jongeren eerder worden gesignaleerd, o.a. via het Jongerenloket, en dat de gemeente met hen in gesprek gaat en afspraken maakt over werk, scholing en tijdsbesteding.

Thema 5:
Duurzaamheid

Visie: Onze gemeente wordt een duurzame gemeente.

Hoe Sociaal Maas en Waal dit realiseert?

 1. De gemeenten overleggen over gezamenlijke regionale energieparken in het land van Maas en Waal.
 2. Samen met inwoners en bedrijven de mogelijkheden tot het plaatsen van windmolens te onderzoeken (bijvoorbeeld op de twee zonneparken in aanleg langs de Maas en Waalweg) en inwoners mede-eigenaar laten worden.
  Een combinatie van energieparken van zon en wind biedt belangrijke voordelen.
 3. Lokale kleinschalige initiatieven op het gebied van duurzaamheid worden ondersteund. We geven voorrang aan energie-coöperaties, ook particuliere.
 4. De gemeente doet aan actieve voorlichting via het Energieloket.
 5. Elektrisch vervoer is enorm in opgang. We kiezen voor de aanleg van (vrij liggende) fietspaden voor elektrische fietsen en voor laadpalen in de wijken.
 6. Alle gemotoriseerde vervoermiddelen van de gemeente worden duurzaam (hetzij elektrisch of waterstof).
 7. Op alle openbare gebouwen komen zonnepanelen.
 8. De gemeente voert een actief beleid om woningen energieneutraal te maken.
  We maken concrete afspraken met woningcorporaties over plaatsing zonnepanelen, isolatie, en op termijn warmtenetwerk

Thema 6:
Natuur en milieu

Visie:   De  mens  is  een  deel  van  de  natuur,  natuur  en  milieu  dienen  optimaal  beschermd  te worden. 

Sociaal Maas en Waal realiseert dit door:

 1. Er komen geen woningen in beschermde natuurgebieden en in gebieden met de status “beschermd dorpsgezicht” cf. het initiatiefraadsvoorstel van Sociaal Maas en Waal.
 2. Aandacht voor waterhuishouding, meer ‘steenbreek’ (tegelafspraken met bewoners maken, waarbij het vergroenen van de tuinen centraal staat).
 3. Elke wijk heeft een groene long of groene linten; wij gaan voor minder stenen en meer groen.
 4. We nemen maatregelen om de biodiversiteit in onze gemeente waar mogelijk te herstellen cf. het initiatiefvoorstel van Sociaal Maas en Waal in Druten.
 5. Wij stellen een gezamenlijk natuurbeleidsplan op, samen met natuurorganisaties, ecologen van onze regionale gemeenten werken samen.
 6. We willen geen verdere uitbreiding van het aantal bio-industrieën.
 7. Sociaal Maas en Waal komt met concrete plannen ter bestrijding van al het zwerfafval.

Ons hele programma lezen? Dat kan uiteraard ook: