Raadsvergadering 16 maart 2023

Tijdens de Raadsvergadering van 16 maart jongstleden zijn diverse thema’s aan de orde gekomen. Hieronder volgt een overzicht van onze standpunten met betrekking tot de thema’s alsmede hetgeen we samen hebben bereikt:

Plan van Aanpak ‘behoud van cultuurhistorische waarden’

= ons initiatiefvoorstel voor ‘PVA cultuurhistorische waarden’ is middels een beslisnota aangenomen

= aanvullend hieraan hebben we een amendement voorbereid. Dit kon niet op steun van de volledige raad rekenen

= na een korte schorsing hebben we het amendement gewijzigd in een motie, met focus op ‘actualiseren monumentenbeleid én actualiseren monumentenlijst’; deze motie is unaniem aangenomen door de raad

= de aangenomen motie is toegevoegd aan dit bericht

Strategisch Kompas

= we hebben een motie opgesteld, die we hebben gepresenteerd en waarbij we uiteindelijk hebben besloten deze in te trekken omdat we de voor ons belangrijke punten hebben kunnen toevoegen aan de motie van K8D en Dorpslijst Horssen

= dit heeft geleid tot het definitieve (unaniem aangenomen) amendement (zie bijlage bij dit bericht)

= onze (ingetrokken) motie is ook toegevoegd aan de bijlagen bij dit bericht. Onze onderbouwing hierin zullen we in de toekomst blijven toetsen, met name de juiste betrokkenheid van burgers is daarin voor ons van groot belang