Nieuws Druten

Deze reactie geeft SMW op de hoofdlijnen van beleid 2022-2026.

Naar aanleiding van contact met griffier:

 1. Wat is de status van Hoofdlijnen van beleid?
  Staat als ingekomen stuk op de agenda.
  Coalitie :proces en inhoudelijke presentatie.
 2. Wat is onze reactie?
  Op proces:
 • Externe formateur ,die geen partij is in het gesprek om op te halen waar de overeenkomsten en de verschillen zaten.
 • Door eerste gesprek is verwachting gewekt: we praten door in tweede gesprek.
 • Daar werd de conclusie al meegedeeld dat SMW niet meedeed: weinig enthousiasme bespeurd, niet de naam van de beoogde wethouder, oppositie niet te klein.
 • Geen dialoog om inhoudelijke argumenten uit te wisselen
 • Onze conclusie: oude coalitie onder het oude gesternte.

Op inhoud:
Ik wil refereren aan de wens voor een nieuwe politiek: een gezamenlijke aanpak voor college- en niet collegepartijen.
SMW ziet dit als een kans om onze belangrijke punten onder de aandacht te brengen. Ons programma heet niet voor niets Gelijke Kansen.
Maar wat betekent dat en wat is daarvoor nodig?
Wij willen meedenken in de uitwerking van de hoofdlijnen.
De volgende onderwerpen zijn hierbij voor ons belangrijk:

 1. Armoedebestrijding wordt wel genoemd, maar moet wat ons betreft prominent in de plannen worden opgenomen.
  Dat vraagt concrete daadkrachtige acties, met name gericht op preventie voor alle doelgroepen.

 2. Windenergie: waarom is de keuze gemaakt om niet met windenergie aan de slag te gaan?
  Hoe past dit in een langetermijnvisie op energietransitie en klimaatverandering?
 1. De motie van SMW over burgerparticipatie zien we terug in het stuk.
  Biedt perspectief. De kernwethouders kunnen daar een rol in spelen, maar dan zal dat anders ingevuld dan met de wijkwethouders.

 2. Een visie op biodiversiteit is al ontwikkeld en gaat niet alleen over het beperken van afvalstromen: de basis ligt er al in ons initiatiefvoorstel: raadsbreed ondersteund. Nu de schouders onder het uitvoeringsplan.

 3. Wonen
  Wat ons betreft moet het toetsingskader en instrumentarium voor goedkope en betaalbare woningen opnieuw onder de loep worden genomen gezien de huidige markt. En het juiste gesprek aangaan met de corporatie over de prestatieafspraken.
  Een integrale visie niet alleen formuleren op Puiflijk maar op alle dorpskernen en de gemeente Druten als geheel.
  Wij delen de wens om het kortetermijndenken om te zetten naar een langere termijnvisie voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

 4. Regionale samenwerking bij grote thema’s in zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu en woningbouw samen met WMW, Beuningen en Wijchen.
  Is dit een voorbeeld van een langeretermijnvisie over de toekomst van Maas en Waal en als stip op de horizon?

 5. Over de inclusieagenda willen we meedenken over opzet en uitvoering.

 6. Onderwijs: juist hier gaat het om gelijke kansen. Bestrijden van kansenongelijkheid ontbreekt als belangrijk speerpunt en moet in brede zin gekoppeld worden aan de andere domeinen.

Dit is slechts een aanzet tot een akkoord:
Met bovenstaande punten maken we duidelijk wat wij mee willen geven aan college en coalitie.
Wanneer denkt men een akkoord te kunnen presenteren?

Tot slot :Financiën:
De alarmbellen rinkelen bij de cijfers :
Het is mogelijk dat door de financiële onzekerheid de aankomende jaren deze hoofdlijnen niet geheel of getemporiseerd kunnen worden uitgevoerd.
Hoe kunnen we nu keuzes maken als de financiële dekking er niet is?
Zien we daar al iets van terug in de PPN of komt dat pas bij de programmabegroting terug?
Of ziet de coalitie andere mogelijkheden?

Gemeentelijk geld voor extra kunstgrasveld DIO

Het voorstel om hiervoor € 175.000 aan DIO te geven ,werd in de raad breed gesteund.
Alleen SMW heeft hier tegen gestemd.
Waarom?

 1. Privatisering in 2013:alle verenigingen kregen nog 1 x geld van de gemeente en moesten zichzelf gaan bedruipen. Inhoudelijk verschuiving van beleid ten gunste van 1 club.
 2. Voor DIO wordt een uitzondering gemaakt; niet fair t.o.v. andere verenigingen
 3. Doe eerst onderzoek naar ALLE verenigingen voordat je een uitzondering maakt.
 4. De financiële situatie van de gemeente is verre van rooskleurig. In de perspectiefnota zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden en dan is nu dit geld al uitgeven een slechte zaak.

Initiatiefvoorstel biodiversiteit

Ons initiatiefvoorstel biodiversiteit is door de gehele raad van Druten en het college omarmd.
Er komt een plan om onze ideeën uit te voeren. Samenwerking met partijen als IVN, ZLTO, Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel ligt hierbij voor de hand.
Stichting Steenbreek heeft de gewenste deskundigheid om inwoners te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen.
U kunt het hele plan lezen op deze website hieronder.
Een hartelijk woord van dank aan Ton Ebben die een groot aandeel heeft gehad in het schrijven van dit voorstel.

Definitief Nota Biodiversiteit
Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beslisnota Biodiversiteit

Raadsvergadering 27 jan.

Waar het ook over ging die avond:

Een mooie omgevingsvisie voor  Deest-Zuid vastgesteld met aandacht voor de ontwikkeling van Wilgenland.

Carl Dolmans heeft zich verdiept in de economische visie. Die is  tot 2030  vastgesteld. SMW vindt de intentie ambitieus en dat is goed. Het gaat over ondernemerschap en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie,  onderwijs, bedrijventerreinen en de agrarische sector. De nadruk moet liggen bij de verbinding: bijvoorbeeld tussen onderwijs en werkgelegenheid, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen. Prioriteiten stellen hoort daarbij.

Daarom heeft SMW een raadsbreed amendement gesteund om met name de krapte op de arbeidsmarkt in de regio aan te pakken en  een vlotte samenwerking tussen gemeente en ondernemers te bevorderen .

Een zoektocht naar een bedrijventerrein ( het huidige terrein is vol) is een mooie kans om dat met onze buurgemeenten af te stemmen. Dat voorkomt kilometerslange bedrijvenlinten langs de van Heemstraweg.

Dini Uitdehaag

Opnames Raadsvergadering

Nieuwsuur heeft opnames gemaakt bij de raadsvergadering van 27 januari. Waarom? Een beeld geven van een gemeenteraad met bijna alleen lokale partijen.
Komt ergens in februari op tv.
(Nieuwsuur van 14 febr.)
Of het daar aan lag of aan de verkiezingskoorts: er is een uur besteed aan het stellen van allerlei vragen aan het college.
Vreemd, plotseling veel vragen naar de vaak bekende weg onder het motto: “Ben ik in beeld”?
Sociaal Maas en Waal heeft deze eer aan zich voorbij laten gaan.

Dini Uitdehaag

 

Nieuwe burgerleden

Op 15 december zijn Carl Dolmans en Jeroen Mooren in de raad beëdigd als burgerlid. Hun taak is om de onderwerpen die op de raadsagenda staan voor te bereiden en daar vragen over te stellen.

Ze zijn vol enthousiasme begonnen en kunnen gelukkig goed overweg met de digitale snelweg. Carl vindt economie en financiën interessant, Jeroen weet veel van zorg. Echte aanwinsten.

Dini Uitdehaag