Nieuws Druten

Informatieavond over de Europese Parlementsverkiezingen

Op woensdag 29 mei 19:30uur
is er een informatieavond over de
Europese Parlementsverkiezinger
in het Ontmoetingscentrum De
Kloosterhof, Kapittelweg 2A in Weurt

Waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk voor Nederland?
Wat hebben deze verkiezingen te maken met internationale veiligheid?
De bestaanszekerheid?
Het Klimaat?
Migratiebeleid?

Kortom veel vragen die we kunnen stellen aan Tineke Strik,
Europarlementariër en nummer 5 op de kandidatenlijst van
GroenLinks-PvdA bij de komende verkiezingen op 6 juni.

Informatieavond over de Europese Parlementsverkiezingen Meer lezen »

Facebook en Instagram Druten

Hieronder de iconen voor een bezoek aan facebook of instagram die speciaal aangemaakt zijn voor sociaalmaasenwaal van de afdeling West Maas en Waal.
Ze zijn ook terug te vinden aan de onderkant van de contactpagina.

Facebook en Instagram Druten Meer lezen »

Raadsvergadering van don. 25 april 2024

De raadsvergadering van 25-04-2024 stond in het teken van de Toekomstvisie Druten 2040. De visie is een heel ambitieus document, bestaande uit 8 pijlers/thema’s waarin de ambities voor 2040 beschreven staan. We hebben een mooi betoog gehouden waarin wij als Sociaal Maas en Waal onze ambities voor 2040 hebben benadrukt. Druten wil in 2040 een gemeente zijn met veel gemeenschapszin, waar mensen omkijken naar elkaar. Een gemeenschap waaraan iedereen kan en mag meedoen. Om dit te bereiken, vinden wij KANSENGELIJKHEID  erg belangrijk. Daarnaast vinden wij dat de Toekomstvisie ook klimaatbestendig moet zijn, en wij in ons betoog de oproep doen voor een ambitieuzer KLIMAATBELEID. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van de thema’s KANSENGELIJKHEID en KLIMAAT.

Dan was er nog een motie van Dorpslijst Afferden voor een gelijk speelveld en gelijke subsidiëring lokale politieke partijen. Vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ hebben wij vóór deze motie gestemd en is deze unaniem aangenomen. Kern hiervan is het deels of geheel wegnemen van her verschil tussen subsidiëring van lokale politieke partijen die kunnen terugvallen op een landelijjk kader, en lokale politieke partijen die dat niet kunnen. 

Als laatste wil ik noemen een motie van Welzijn Druten voor een plan van aanpak integrale visie Horssen. Wij snappen deze motie niet en onze vraag hierbij was dan ook: waarom? Wij hebben tegen deze motie gestemd. Kernachtig Druten deed hetzelfde, en met 9 tegen 8 is deze motie aangenomen. 

Hieronder ons betoog over de Toekomstvisie Druten 2040.

Betoog Toekomstvisie Druten 2040

Raadsvergadering van don. 25 april 2024 Meer lezen »

Raadsvergadering don. 28 mrt

Hierbij een verslag van de raadsvergadering van 28 maart jl.:

Op de agenda van de raadsvergadering stond de Update Integrale Aanpak Puiflijk. Carl heeft een goed betoog gehouden over de integrale aanpak Puiflijk, waarin hij duidelijk heeft verwoord dat er van een integrale aanpak wat ons betreft geen sprake is.

De Lier kan met het beschikbaar gestelde budget voor hernieuwbouw nog zeker 10 jaar op de huidige plek blijven, de voetbalclub heeft budget gekregen voor een nieuw clubhuis na de brand die er heeft gewoed en de bouwplannen op locatie Van der Zandt zijn nog niet concreet, dus ‘t Geerke behoeft ook nog geen uitbreiding. Voor ‘t Geerke staat er momenteel voor over 20 jaar een renovatie op de planning.

Door onzekerheid over over Van der Zandt kan kinderdagverblijf De Boerenbende voorlopig ook op de huidige locatie blijven zitten.

We hebben vóór de beslisnota over de Update Integrale Aanpak Puiflijk gestemd vanwege de formalisatie van de denktank Integrale Aanpak Puiflijk, maar tegen de motie om snel tot afronding van de Integrale Aanpak Puiflijk te komen, omdat er volgens ons geen sprake kan zijn van een integrale aanpak zonder concrete bouwplannen.

Dan was er bij het agendapunt Vaststellen bestemmingsplan De Ruijterstraat te Druten nog een motie verkeersveiligheid kruispunt Mr. van Coothstraat – De Ruijterstraat om verkennend  in beeld te brengen welke maatregelen gewenst zijn om een goede verkeersveilige situatie op het kruispunt te herstellen en in de begroting van 2025 budget op te nemen voor onderzoek en eventuele te nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben vóór deze motie gestemd. Het is een druk kruispunt waar ook veel jonge verkeersdeelnemers op weg naar school overheen moeten.

Tot zover,

Gr. Jeroen

Betoog van Carl over integrale aanpak Puiflijk

Raadsvergadering don. 28 mrt Meer lezen »

Raadsvergadering 29-02-2024

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad. Dit was qua vaste agendapunten een korte vergadering met twee Hamerstukken en twee Moties Vreemd.

Het betreft de Motie ‘Drutenaar van het jaar’ die unaniem is aangenomen, waarmee we 1x per jaar een Drutense vrijwilliger in het zonnetje willen zetten.

En daarnaast de Motie ‘Zienswijze opnemen adviescommissie in MGR’. Ook deze is unaniem aangenomen en deze zou moeten leiden tot meer inspraak van de gemeenteraden in deze bovengemeentelijke regeling.

Verder hebben diverse raadsleden vragen gesteld, met name over de bewonersbijeenkomst in Puiflijk van afgelopen dinsdag. Deze zou moeten gaan over de ‘Integrale aanpak van Puiflijk’, echter bleek meer te gaan over de berichten vanuit College dat er woningbouw bij vdZandt plaats zou gaan vinden op korte termijn.

Als laatste kunnen we nog melden dat de gemeente de huur van het schip in de Waal heeft verlengd tot september 2024. Daarna wil men een tender uitschrijven voor een verlenging van de huur tot 2026.

Tot zover.
Mochten hier verder nog vragen over zijn, dan hoor ik dat uiteraard graag.
Carl.

Raadsvergadering 29-02-2024 Meer lezen »

Raadsvergadering 25 jan. 2024

We begonnen met ons betoog over de Doordecentralisatie van de Pax. In het debat dat hierop volgde is raadsbreed besloten dat de raad input mag leveren aan de concept-overeenkomst Doordecentralisatie. Voor ons heeft het wel of geen input mogen leveren geen invloed op ons standpunt. 
Betoog doorcentralisatie.

Vervolgens hielden we ons betoog over het Arbeidsmarktbeleid ‘Klaar voor nieuwe kansen’. In dit betoog hebben we aan het college 11 concrete ideeën ter inspiratie meegegeven. Wethouder De Wildt heeft er een aantal opgeschreven. We zijn benieuwd of er ideeën worden overgenomen. 
Betoog arbeidsmarkt.

Het laatste betoog ging over de nota Parkeerbeleid. Hierin hebben wij aangegeven waarom wij voor een aanzienlijke verlaging van de parkeernorm zijn en de koppeling gemaakt naar biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook hebben wij het voorstel gedaan om als raad een werksessie te organiseren om te kijken of we op de verschillende deelthema’s tot overeenstemming kunnen komen. Ons voorstel heeft het niet gehaald, maar we gaan hier alsnog aandacht voor vragen in het Presidium.
Betoog parkeerbeleid.

Raadsvergadering 25 jan. 2024 Meer lezen »

Laatste Raadsvergadering van 2023

Gisteren vond de laatste Raadsvergadering van 2024 plaats. De vergadering stond bol van benoemingen, te weten: een nieuw burgerlid voor Welzijn Druten, de Rekenkamercommissie, de nieuwe Griffier (start per 01-01-2024). Verder betrof het met name Hamerstukken en één Debatstuk: het IBOR. Na een goed betoog van Jeroen hebben we van de wethouder de toezeggingen gekregen die we wilden hebben (1:1 inpassen biodiversiteitsplan in IBOR en opnieuw Tevredenheidsonderzoek doen). Al met al een geslaagde avond.

Betoog Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (Ibor)

Voorzitter,

Met het oog op de Woondeal 2.0, de daaruit voortvloeiende bouwactiviteiten en dus Druten qua woningaanbod en inwoners zal groeien, draagt het Ibor bij aan het welbevinden van onze inwoners.

Voor ons ligt het Beleidsplan Ibor 2025-2028. Sociaal Maas en Waal is in algemene zin positief over de beslisnota en is van mening dat dit beleidsplan van cruciaal belang is voor een goede leefomgeving voor onze inwoners. Het is een plan, dat raakvlakken heeft met veel belangrijke thema’s, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid, biodiversiteit en participatie. Sociaal Maas en Waal is een groene en sociaal georiënteerde partij die opkomt voor gelijke kansen. We hebben als vooruitstrevende partij de thema’s biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie en participatie hoog op onze agenda staan. En daarom hebben we een aantal aandachtspunten bij de thema’s biodiversiteit en participatie. Dit alles uiteraard gezien in het licht van gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben we het beleidsplan Ibor met name vanuit deze invalshoeken beoordeeld. 

Kijken we naar het thema biodiversiteit in relatie tot het Ibor, dan zien we dat…….

Laatste Raadsvergadering van 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering 16 nov 2023

De agenda van de Raadsvergadering van 16 november was niet zo groot.
Toch is er veel gebeurd, ook zaken die we graag anders hadden gezien.


Agendapunt 6.2:
14-03-2019 villa kattenburg (van woezik) is aan de orde gekomen. K8D wil regels stellen, is volgens hen nodig omdat we 4 jaar verder zijn

Agendapunt 7.1: Routes voor een Lokale Energiestrategie
SMW heeft tegen het geamendeerde besluit gestemd, omdat het voorstel is om alle duurzame maatregelen (zon, wind, …) uit de beslisnota worden gehaald. Hiermee hollen we de beslisnota uit en dit komt de kracht van de beslisnota niet ten goede en doet ons inziens ook geen recht aan de noodzaak om hier een progressievere route (hogere ambitie) te kiezen!

Agendapunt 7.2: Verordening Starterslening 2023
Amendement DPDZ hebben we niet gesteund, daar ons inziens dit amendement teveel gericht is op de mensen die niet tot de doelgroep van deze regeling behoren (uitslag 13-2, dus die hebben we verloren).

We hebben wél vóór de beslisnota gekozen. Betoog starterslening

Agendapunt 7.3 Evaluatie privatisering voetbal
Hele discussie ontstaan, ging ons inziens over de verkeerde dingen.
Waar we bang voor waren is dat we de betrokken partijen (voetbalverenigingen) een ‘blanco financiële check’ zouden geven, waardoor ze keuzes uit het verleden (privatiseren) konden gebruiken om toch geld op te willen halen bij de gemeente, terwijl ze na de privatisering zelf verantwoordelijk zijn voor financieel juist beleid.

Resumé: we hebben geen inhoudelijke mening over de verdere Informatienota

Agendapunt 9 Motie Vreemd, ingediend door SMW.
Zie bijlage, de Motie Vreemd is weggestemd (4-11) We zijn enorm verbaasd en teleurgesteld over de reactie van het college en de mede-raadsleden. Behoudens Welzijn Druten, die met ons de Motie heeft ingediend, was iedereen tegen

Betoog motie vreemd

Raadsvergadering 16 nov 2023 Meer lezen »

Begrotingsvergadering 7 okt 2023

Verslag van de begrotingergadering tijdens de raadvergadering vanuit de visie van SMW fractie

We hebben gisteren een enerverende avond gehad mbt de behandeling van de Begroting 2024-2027.
Ons voornaamste standpunt is dat we zeer kritisch zijn over de Begroting, mede omdat het College voorstelt om 5 miljoen (!) te onttrekken aan de reserves en vooralsnog geen keuzes maakt hoe dit bedrag significant kan worden beperkt. 

We hebben lang overwogen om tegen de Begroting te stemmen, met name om een scherp signaal af te geven. Uiteindelijk hebben we er, mede vanwege het feit dat we ons als SMW verantwoordelijk voelen om samen keuzes te maken, voor gekozen om de beslisnota te accorderen met de volgende stemverklaring: 
“we denken dat we ons punt voldoende hebben weten te maken. Voor ons is het belangrijk om een goed proces af te spreken waarin de Raadsleden een belangrijke rol spelen in het op orde brengen van de financiën door keuzes te maken (in het collegeprogramma). We zijn het niet eens met het bedrag van 5 miljoen dat aan de reserves wordt onttrokken, dit bedrag vinden we onvoldoende onderbouwd met name omdat hier geen gedegen plan onder ligt. De wijze waarop de coalitiepartijen ons (ook tijdens de schorsingen) hebben benaderd, geeft ons voldoende vertrouwen dat ook de coalitie haar best wil doen om hier samen goed voor te gaan zitten. We blijven dan ook kritisch op de Begroting, maar stemmen wel vóór de beslisnota.

De coalitiepartijen hebben daarnaast een Amendement ingediend. Hierbij wordt een link gelegd tussen het verhogen van de OZB (waar onze inwoners voor moeten betalen) en het niet extra uitgeven van geld aan de WDW (ivm extra formatieplaatsen). De coalitiepartijen geven aan dat áls het College vindt dat de OZB omhoog moet (en inwoners dus meer moeten gaan betalen), ze ook naar zichzelf moeten kijken en meer geld moeten besparen/minder geld moeten uitgeven aan de WDW. 
Wij zien deze link niet. We zijn van mening dat deze zaken los van elkaar staan. We zijn blij met de verhoging van de OZB en vinden ook dat er voldoende dient te worden geïnvesteerd in de WDW om de organisatie op orde te krijgen.

Ik hoor het graag als hier verder vragen over zijn.

Betoog begroting 2023-2027

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen en Gijs,
Carl Dolmans

Begrotingsvergadering 7 okt 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering don. 28 sept. 2023

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad.
Hierbij zijn een tweetal debatstukken aan de orde gekomen, zijnde ‘De Portier’ en ‘Lokale Energie Strategie’.

Hierbij de resultaten van de debatten.

= De Portier

  • we hebben ons betoog gedaan m.b.t. project De Portier; we zijn blij met het plan echter niet blij met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling binnen het plan (met name mbt de Dijkgraafstraat)
  • we zijn opgekomen voor de opgevoerde issues van omwonenden, mede door een amendement in te dienen mbt éénrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat ipv tweerichtingsverkeer
  • Uiteindelijk is het Bestemmingsplan unaniem aangenomen, met daarbij onze stemverklaring dat we het niet eens zijn met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling
  • ons amendement voor eenrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat is uiteindelijk niet gehonoreerd, WD heeft ons gesteund (4 stemmen voor en 10 stemmen tegen)

Betoog project “De portier”

= Lokale Energie Strategie

  • er was in basis een voorstel m.b.t. een meningsvormende nota, dit is door het college eenzijdig gewijzigd in een beslisnota
  • wij zijn het niet eens met die eenzijdige wijziging, en vinden de ambitie in de beslisnota ook onvoldoende ambitieus
  • om die reden hebben we tijdens de Raadsvergadering besloten om een amendement in te dienen waarin we de ambitie voor dit thema verhogen, van route 2 naar route 3. Dit amendement is niet aangenomen (2 stemmen voor, 12 stemmen tegen)
  • ook K8D heeft, samen met de Dorpslijsten, een amendement opgesteld. Hierin wilden ze dat de keuze voor zonnepanelen danwel windmolens, tekstueel uit de beslisnota werden gehaald. Dit omdat ze in het Coalitie-akkoord hebben aangegeven in deze raadsperiode niet over windmolens te praten. Dit amendement kon niet op onze steun rekenen daar we weten dat route 2 danwel route 3 niet zonder windenergie kan worden behaald. Dit amendement is uiteindelijk wel aangenomen, net als ons was WD tegen (uitslag: 10 – 4)

Betoog LES (Lokale Energie Strategie

Uiteindelijk is er nog een motie door de volledige raad ingediend over Evenementen (14-0).

We horen het graag als hier verder vragen over zijn.

Raadsvergadering don. 28 sept. 2023 Meer lezen »