Jos Vos

Raadsvergadering 26 jan. Druten

De volgende 4 thema’s zijn behandeld:

– startnotitie arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid

  * Jeroen heeft een mooi betoog gehouden en aansluitend een motie ingediend waarin we het College verzoeken om meer innovatie(kracht) proactief toe te passen om zoveel mogelijk mensen (alsnog) aan werk te helpen. Deze motie is unaniem gesteund, en wordt ook als positief ervaren door wethouder De Wildt. Goed gedaan dus!
Betoog Startnotitie Arbeidsmarkt en re-integratiebeleid
Motie inzet innovatie door Jeroen

– zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

– Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen

  * Carl heeft een betoog gehouden waarin we in zijn gegaan op het als raad(sfractie) willen hebben van invloed op het moment dat er bij nieuwe projecten keuzes moeten worden gemaakt binnen de grote hoeveelheid ambities die in Woondeal 2.0 is opgenomen. We hebben gemerkt dat de overige partijen hier op een zelfde manier in zitten, wellicht K8D het minst uitgesproken, en hebben een uitspraak van wethouder Brink gekregen dat hij deze wens in de beslisnota van de Woonvisie zal inwilligen. Wordt vervolgd.
Betoog over woondeal door Carl Dolmans

– wijzigingsverordening van de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 Druten

Nieuwjaar

Sociaal Maas en Waal wenst iedereen een prettige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Bestuur en fracties van Sociaal Maas en Waal.

De nieuwe fractievoorzitter Carl spreekt bij het afscheid Dini.

Carl tijdens raadsvergadering.

Afscheidsspeech van Dini bij laatste raadsvergadering 15 dec. 2022.

Voor deze keer, voorzitter, maar ook college, collega raadsleden en overige aanwezigen,
11 jaar ben ik fractievoorzitter geweest,eerst voor Akkoord’94 en vanaf 2016 voor Sociaal Maas en Waal. Met Henk van Rensen, Harrie Linthorst en Ton Ebben.

Als partij hebben we ons altijd op de inhoud geconcentreerd en niet op electorale afwegingen.
In die zin wordt SMW ook gewaardeerd en gezien als een betrouwbare partij met herkenbare standpunten over gelijke kansen voor iedereen.
Dat gaat over duurzaamheid, wonen,energietransitie en armoedebeleid.
Het vergt energie en vasthoudendheid om onze standpunten te blijven verdedigen.
Ik denk hierbij aan de discussies over de noodzaak van windenergie.
Ik ben daarvoor zelfs door De Gelderlander genomineerd voor de Pieter Omzigtprijs op het onderwerp vasthoudendheid.
Niet gewonnen overigens.
Het plan om in 2040 klimaatneutraal te zijn, waar voor nog dank aan Han Blok en Froukje Balk, werd niet direct omarmd. Daar is nog werk aan de winkel.

Waar we trots op mogen zijn: recent:

Mede door onze voorstellen komt er een breder en eerlijker armoedebeleid in Druten.
De kinder/jeugd gemeenteraad wordt nieuw leven ingeblazen.
Geld voor de Voedselbank
Komt er een regenboog pad of een variatie daarop in Druten? Leerlingen van de Pax denken mee.
En dankzij Ton Ebben en Wil v.d. Dobbelsteen liggen er twee initiatiefvoorstellen over biodiversiteit en cultuurhistorische landschappen en beschermde dorpsgezichten. Zelfs voor aangenomen voorstellen moet je aandacht blijven vragen.
Door de jaren heen bouw je kennis, ervaring en een netwerk op.
Maar je ontwikkelt daarin een routine, een eigen stijl en die is zo langzamerhand wel bekend.
Daarom ben ik blij met Carl, Jeroen en Gijs die een nieuwe lichting vertegenwoordigen met enthousiasme, nieuwe ideeen en invalshoeken.
Ik zeg niet de partij vaarwel, maar wel het raadswerk.

Ik bedank het college en de raadsleden voor de samenwerking in de afgelopen jaren, maar ook de ambtenaren,de griffie, het bestuurssecretariaat en de bodes voor alle koffie en met name Karel voor de bitterballen…
Een tip voor de vrouwelijke raadsleden: ga eens met elkaar lunchen en kijk eens naar voorstellen met die andere blik. tenslotte is de helft van Druten vrouw.
Van Jan kreeg ik op 15-12-11 het boek: Mark Rutte is lesbisch.
Precies 11 jaar later neem ik afscheid.

Nu Mark Rutte nog…..

Betoog tijdens de raadsvergadering van 15 dec. tijdens de raadsvergadering

  • de beslisnota mbt de Najaarsnota is aangenomen, waarbij we als fractie ‘voor’ hebben gestemd op het amendement van de coalitie om de vrijgevallen kapitaallasten (van de Lier) ook te reserveren voor De Lier.
  • de beslisnota mbt ’t Klosterhufke is aangenomen, waarbij we van de wethouder (De Wildt) de toezegging hebben gekregen dat circulariteit zeker een thema wordt in de verdere uitwerking van het plan (niet een 100% circulair gebouw, maar zeker wel het toepassen van circulaire materialen en/of het uitvoeren van demontabele knooppunten (vanuit ‘losmaakbaarheid’)
  • middels onze stemverklaring hebben we vóór de beslisnota mbt de GMR gestemd echter tégen ‘punt B’ (dat er op Drutens grondgebied absoluut geen windmolens langs de N322 gaan komen)
  • we hebben voor het amendement van K8D gestemd, waardoor er een betere bereikbaarheid komt vanuit het busstation in Druten naar de Nijmeegse ziekenhuizen en het treinstation in Wijchen
  • we hebben tegen het amendement van DPDZ gestemd inz het creëren van een voorkeurspositie voor ‘Drutense boeren’ (tov boeren ‘van elders’) om een mogelijk stikstofintensief bedrijf binnen de gemeentegrenzen te realiseren; vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ vonden we dit niet gepast. Los van de Dorpslijsten waren K8D en WD dat volledig met ons eens
  • de beslisnota over het vaststellen van de leges- en belastingverordeningen Druten 2023 is aangenomen
  • we hebben ‘voor’ het aannemen van het amendement van de coalitie gestemd om de tarieven voor zwemlessen (diploma A) niet met de CPI-index (14,5%) te verhogen maar met 3%
  • wij hebben tegen de beslisnota ‘wijziging Delegatiebesluit Druten ivm inwerkingtreding Omgevingswet’ gestemd (‘blanco’ kon niet)
  • de reden hiervoor is dat we de aanvliegroute om tot deze beslisnota te komen niet juist vonden. We vinden dat het College en de Raad met elkaar in gesprek moeten om houding/gedrag/aanpak te bespreken in de nieuwe werkwijze die van ons gevraagd wordt met ingang van deze nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is overleg nodig, en pas daarna kunnen we volgens onze fractie ook daadwerkelijk bepalen welke taken/verantwoordelijkheden we delegeren naar het College. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de wethouder om (begin) volgend jaar een Informatienota te verstrekken en spoedig daarna een Informatieavond te organiseren waarin we dit thema met elkaar kunnen bespreken. Wordt vervolgd dus

Ik hoor het graag als hier verder nog vragen over zijn.

Met vriendelijke groet,
Carl Dolmans

Betogen tijdens raadsvergadering over najaarsnota op 15 dec 2022 door Carl.

Raadsvergadering 10 nov. 2020

Op 10 november is de begroting 2023 vastgesteld in de gemeenteraad van Druten.

SMW heeft armoedebeleid als speerpunt  en een motie daarover, ondertekend door alle partijen om €100.000 beschikbaar te stellen en steun voor de Voedselbank van €4500,00 kreeg  dus raadsbrede steun.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de raad voor een belangrijk onderwerp met dank aan alle fracties.

SMW heeft verder ingestemd met een begrotingswijziging voor de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Er komt een kinder/jeugdgemeenteraad, die ook echt betrokken kan worden bij voor hun interessante plannen.

De coalitiepartijen ( Kernachtig Druten en Samenwerkende Dorpslijsten) werden het niet eens over de manier waarop voetbalclub SCP geholpen moet worden na de brand van vorig jaar.

Een opmerkelijke situatie, die leidde tot een goedkeuring voor het plan om de herbouw van het clubgebouw ter hand te nemen.

Onze inbreng over de WDW en de begroting zijn bijgevoegd.

Betoog t.a.v. begroting

Betoog t.a.v. WDW (Werkmaatschappij Druten Wijchen)

Armoedebeleid

Inwoners voor de lange termijn steunen.

Afgelopen woensdag werd er in de gemeenteraad van West Maas en Waal vergaderd over de plannen voor 2023. Hierbij werden door de verschillende partijen voorstellen gedaan voor het nemen van nieuwe maatregelen.
Sociaal Maas en Waal diende ook twee voorstellen in , waarvoor wij helaas geen steun voor kregen van de FD en het CDA .

Met het eerste voorstel wilde SMW een grotere groep inwoners gebruik laten maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Dit was reeds de derde keer in ons bestaan dat wij als partij een dergelijk voorstel indienden. Nu zijn die mogelijkheden er voor mensen met een inkomen tot 110 % van het minimum. SMW stelde voor om dat ook mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 120 % van het minimum.
FD en CDA kwamen met een soort gelijk voorstel en aangezien de meeste stemmen gelden wist men op voorhand dat het voorstel van SMW naar de prullenbak kon.
Jammer, want het voorstel van de FD geldt slechts voor één jaar en daarbij worden duurzame goederen zoals een tv, wasmachine of laptop uitgesloten.
SMW had liever gezien dat er was gekozen voor een structurele regeling, zodat deze mensen voor de lange termijn echt worden geholpen.

Het tweede voorstel van SMW betrof het verlagen van de hondenbelasting. De hondenbezitter wordt namelijk veel te hoog belast. In 2021 werd nog geen 30.000 euro uitgegeven, terwijl er 90.000 euro aan belasting werd geheven. Dit terwijl het gemeentebeleid er naar streeft, dat diensten kostendekkend moeten zijn. Samen met De VVD diende SMW daarom een motie in om dit te gaan veranderen. Wethouder Van Gelder kon zich vinden in dat voorstel, maar toch schoten FD en CDA het voorstel af.

Een voorstel van FD en CDA om voor noodlijdende verenigingen de energierekening te gaan betalen leidde ook tot discussie. Op de eerste plaats omdat er geen budget voor was meegenomen. SMW wees er op dat het de FD was die nog niet zolang geleden bezuinigde op de subsidies voor verenigingen. SMW daarentegen hamert er al jaren op om met hulp van de gemeente de maatschappelijke accommodaties energieneutraal te maken. Dé oplossing voor een hoge energierekening. In deze vergadering stelde SMW voor om alle verenigingen een renteloze lening beschikbaar te stellen om de accommodatie energieneutraal te kunnen maken. Helaas werd ook in deze niet voor een oplossing gekozen voor de lange termijn.
Besturen is vooruit zien.