Jos Vos

Raadsvergadering don. 30 mei 2024 o.a over biodiversiteit.

 In de raadsvergadering van afgelopen donderdag stond het vaststellen beleids- en uitvoeringsplan Natuur en Biodiversiteit op de agenda. We hebben een mooi betoog gehouden en het beleids- en uitvoeringsplan is unaniem aangenomen. We zijn er heel trots op! Ook hebben we andere partijen weten te enthousiasmeren voor dit belangrijke thema. Kernachtig Druten heeft een motie vreemd ingediend om een plan te maken voor twee of drie looproutes in de Afferdense en Deestse Waarden. Uiteraard hebben wij deze motie gesteund, natuurontwikkeling en recreatie gaan zo hand in hand. 
Verder hebben wij ingestemd met het vaststellen bestemmingsplan Kriekenhoek. Het gaat om een uitbreiding van een extra vleugel van drie bouwlagen parallel aan de Heersweg. De 18 appartementen zullen allen een huurprijs krijgen onder de liberalisatiegrens, en dus als sociale huurwoningen worden verhuurd.

Betoog over biodiversiteit

Raadsvergadering don. 30 mei 2024 o.a over biodiversiteit. Meer lezen »

Informatieavond over de Europese Parlementsverkiezingen

Op woensdag 29 mei 19:30uur
is er een informatieavond over de
Europese Parlementsverkiezinger
in het Ontmoetingscentrum De
Kloosterhof, Kapittelweg 2A in Weurt

Waarom zijn deze verkiezingen zo belangrijk voor Nederland?
Wat hebben deze verkiezingen te maken met internationale veiligheid?
De bestaanszekerheid?
Het Klimaat?
Migratiebeleid?

Kortom veel vragen die we kunnen stellen aan Tineke Strik,
Europarlementariër en nummer 5 op de kandidatenlijst van
GroenLinks-PvdA bij de komende verkiezingen op 6 juni.

Informatieavond over de Europese Parlementsverkiezingen Meer lezen »

Facebook en Instagram Druten

Hieronder de iconen voor een bezoek aan facebook of instagram die speciaal aangemaakt zijn voor sociaalmaasenwaal van de afdeling West Maas en Waal.
Ze zijn ook terug te vinden aan de onderkant van de contactpagina.

Facebook en Instagram Druten Meer lezen »

Raadsvergadering van don. 25 april 2024

De raadsvergadering van 25-04-2024 stond in het teken van de Toekomstvisie Druten 2040. De visie is een heel ambitieus document, bestaande uit 8 pijlers/thema’s waarin de ambities voor 2040 beschreven staan. We hebben een mooi betoog gehouden waarin wij als Sociaal Maas en Waal onze ambities voor 2040 hebben benadrukt. Druten wil in 2040 een gemeente zijn met veel gemeenschapszin, waar mensen omkijken naar elkaar. Een gemeenschap waaraan iedereen kan en mag meedoen. Om dit te bereiken, vinden wij KANSENGELIJKHEID  erg belangrijk. Daarnaast vinden wij dat de Toekomstvisie ook klimaatbestendig moet zijn, en wij in ons betoog de oproep doen voor een ambitieuzer KLIMAATBELEID. We zijn dan ook zeer benieuwd naar de verdere uitwerking van de thema’s KANSENGELIJKHEID en KLIMAAT.

Dan was er nog een motie van Dorpslijst Afferden voor een gelijk speelveld en gelijke subsidiëring lokale politieke partijen. Vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ hebben wij vóór deze motie gestemd en is deze unaniem aangenomen. Kern hiervan is het deels of geheel wegnemen van her verschil tussen subsidiëring van lokale politieke partijen die kunnen terugvallen op een landelijjk kader, en lokale politieke partijen die dat niet kunnen. 

Als laatste wil ik noemen een motie van Welzijn Druten voor een plan van aanpak integrale visie Horssen. Wij snappen deze motie niet en onze vraag hierbij was dan ook: waarom? Wij hebben tegen deze motie gestemd. Kernachtig Druten deed hetzelfde, en met 9 tegen 8 is deze motie aangenomen. 

Hieronder ons betoog over de Toekomstvisie Druten 2040.

Betoog Toekomstvisie Druten 2040

Raadsvergadering van don. 25 april 2024 Meer lezen »

Raadsvergadering don. 28 mrt

Hierbij een verslag van de raadsvergadering van 28 maart jl.:

Op de agenda van de raadsvergadering stond de Update Integrale Aanpak Puiflijk. Carl heeft een goed betoog gehouden over de integrale aanpak Puiflijk, waarin hij duidelijk heeft verwoord dat er van een integrale aanpak wat ons betreft geen sprake is.

De Lier kan met het beschikbaar gestelde budget voor hernieuwbouw nog zeker 10 jaar op de huidige plek blijven, de voetbalclub heeft budget gekregen voor een nieuw clubhuis na de brand die er heeft gewoed en de bouwplannen op locatie Van der Zandt zijn nog niet concreet, dus ‘t Geerke behoeft ook nog geen uitbreiding. Voor ‘t Geerke staat er momenteel voor over 20 jaar een renovatie op de planning.

Door onzekerheid over over Van der Zandt kan kinderdagverblijf De Boerenbende voorlopig ook op de huidige locatie blijven zitten.

We hebben vóór de beslisnota over de Update Integrale Aanpak Puiflijk gestemd vanwege de formalisatie van de denktank Integrale Aanpak Puiflijk, maar tegen de motie om snel tot afronding van de Integrale Aanpak Puiflijk te komen, omdat er volgens ons geen sprake kan zijn van een integrale aanpak zonder concrete bouwplannen.

Dan was er bij het agendapunt Vaststellen bestemmingsplan De Ruijterstraat te Druten nog een motie verkeersveiligheid kruispunt Mr. van Coothstraat – De Ruijterstraat om verkennend  in beeld te brengen welke maatregelen gewenst zijn om een goede verkeersveilige situatie op het kruispunt te herstellen en in de begroting van 2025 budget op te nemen voor onderzoek en eventuele te nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben vóór deze motie gestemd. Het is een druk kruispunt waar ook veel jonge verkeersdeelnemers op weg naar school overheen moeten.

Tot zover,

Gr. Jeroen

Betoog van Carl over integrale aanpak Puiflijk

Raadsvergadering don. 28 mrt Meer lezen »

Raadsvergadering 29-02-2024

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad. Dit was qua vaste agendapunten een korte vergadering met twee Hamerstukken en twee Moties Vreemd.

Het betreft de Motie ‘Drutenaar van het jaar’ die unaniem is aangenomen, waarmee we 1x per jaar een Drutense vrijwilliger in het zonnetje willen zetten.

En daarnaast de Motie ‘Zienswijze opnemen adviescommissie in MGR’. Ook deze is unaniem aangenomen en deze zou moeten leiden tot meer inspraak van de gemeenteraden in deze bovengemeentelijke regeling.

Verder hebben diverse raadsleden vragen gesteld, met name over de bewonersbijeenkomst in Puiflijk van afgelopen dinsdag. Deze zou moeten gaan over de ‘Integrale aanpak van Puiflijk’, echter bleek meer te gaan over de berichten vanuit College dat er woningbouw bij vdZandt plaats zou gaan vinden op korte termijn.

Als laatste kunnen we nog melden dat de gemeente de huur van het schip in de Waal heeft verlengd tot september 2024. Daarna wil men een tender uitschrijven voor een verlenging van de huur tot 2026.

Tot zover.
Mochten hier verder nog vragen over zijn, dan hoor ik dat uiteraard graag.
Carl.

Raadsvergadering 29-02-2024 Meer lezen »

Raadsvergadering 25 jan. 2024

We begonnen met ons betoog over de Doordecentralisatie van de Pax. In het debat dat hierop volgde is raadsbreed besloten dat de raad input mag leveren aan de concept-overeenkomst Doordecentralisatie. Voor ons heeft het wel of geen input mogen leveren geen invloed op ons standpunt. 
Betoog doorcentralisatie.

Vervolgens hielden we ons betoog over het Arbeidsmarktbeleid ‘Klaar voor nieuwe kansen’. In dit betoog hebben we aan het college 11 concrete ideeën ter inspiratie meegegeven. Wethouder De Wildt heeft er een aantal opgeschreven. We zijn benieuwd of er ideeën worden overgenomen. 
Betoog arbeidsmarkt.

Het laatste betoog ging over de nota Parkeerbeleid. Hierin hebben wij aangegeven waarom wij voor een aanzienlijke verlaging van de parkeernorm zijn en de koppeling gemaakt naar biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook hebben wij het voorstel gedaan om als raad een werksessie te organiseren om te kijken of we op de verschillende deelthema’s tot overeenstemming kunnen komen. Ons voorstel heeft het niet gehaald, maar we gaan hier alsnog aandacht voor vragen in het Presidium.
Betoog parkeerbeleid.

Raadsvergadering 25 jan. 2024 Meer lezen »

Onno Siegers, de nieuwe fractievolger.

Onno Siegers geïnstalleerd als fractievolger. Onno volgt hiermee Anja Koornstra op. Door omstandigheden was het voor Anja niet langer mogelijk het fractievolgerschap in te vullen. Wij danken Anja voor haar inzet en wensen Onno veel succes tor in zijn nieuwe functie.

Artikel n.a.v. zijn installatie door Onno Siegers en een reflektie op de recente raadsvergadering.

In de raadsvergadering van 25 janheeft er een wisseling plaatsgevonden van de fractievolger voor West Maas en Waal. Anja Koornstra is opgevolgd door Onno Siegers en hij neemt het stokje over. Helaas zijn de leden van de FD niet bereid om meer dan 1 fractievolger toe te staan anders hadden Anja en Onno samen de volgwagen kunnen bemensen. Ik wil Anja dan ook heel erg bedanken voor de tijd die zij besteed heeft aan haar taak en wens haar alle goeds toe.
Na de beediging kreeg ik van Leo Kros namens de leden en het bestuur een kleine attentie waarvoor ik de leden en het bestuur hartelijk dank. In overleg met Piet en Ton zal Onno een aantal dossiers gaan volgen en deelnemen aan de Ronde Tafelgesprekken, de RTG”s .
Er is zeker veel werk te verzetten als is het alleen maar het dossier: “Opvang Oekrainers “ in onze gemeente. Tijdens de raadsvergadering heeft onze fractie met de juiste argumenten krachtig stelling genomen in deze onverkwikkelijke zaak. De gehele coalitie plus de VVD waren verontwaardigd maar steunden onze motie van afkeuring niet, zoals Piet het samenvatte: “Mama is niet boor maar een beetje verdrietig”. Hiermee schetste hij precies waar het hier om gaat, een coalitie die angstig reageert en geen duidelijke stelling wenst in te nemen over het gevoerde beleid in dit dossier. Overigens een gedragspatrooon dat we al langer waarnemen bij de coalitie, het vooruitschuiven van je eigen verantwoordelijkheid en het college blijven steunen ook al raakt het direct onze inwoners van West Maas en Waal.
Kortom genoeg te doen en we gaan aan de slag!

Met vriendelijke groet,
Onno Siegers.

Onno Siegers, de nieuwe fractievolger. Meer lezen »