Jos Vos

Dini met het artikel in de Maas en Waler: “Dat ben ik”.

 

Klik op foto voor hele artikel.

Raadsvergadering 10 nov. 2020

Op 10 november is de begroting 2023 vastgesteld in de gemeenteraad van Druten.

SMW heeft armoedebeleid als speerpunt  en een motie daarover, ondertekend door alle partijen om €100.000 beschikbaar te stellen en steun voor de Voedselbank van €4500,00 kreeg  dus raadsbrede steun.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de raad voor een belangrijk onderwerp met dank aan alle fracties.

SMW heeft verder ingestemd met een begrotingswijziging voor de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Er komt een kinder/jeugdgemeenteraad, die ook echt betrokken kan worden bij voor hun interessante plannen.

De coalitiepartijen ( Kernachtig Druten en Samenwerkende Dorpslijsten) werden het niet eens over de manier waarop voetbalclub SCP geholpen moet worden na de brand van vorig jaar.

Een opmerkelijke situatie, die leidde tot een goedkeuring voor het plan om de herbouw van het clubgebouw ter hand te nemen.

Onze inbreng over de WDW en de begroting zijn bijgevoegd.

Betoog t.a.v. begroting

Betoog t.a.v. WDW (Werkmaatschappij Druten Wijchen)

Armoedebeleid

Inwoners voor de lange termijn steunen.

Afgelopen woensdag werd er in de gemeenteraad van West Maas en Waal vergaderd over de plannen voor 2023. Hierbij werden door de verschillende partijen voorstellen gedaan voor het nemen van nieuwe maatregelen.
Sociaal Maas en Waal diende ook twee voorstellen in , waarvoor wij helaas geen steun voor kregen van de FD en het CDA .

Met het eerste voorstel wilde SMW een grotere groep inwoners gebruik laten maken van de ondersteuningsmogelijkheden die er zijn. Dit was reeds de derde keer in ons bestaan dat wij als partij een dergelijk voorstel indienden. Nu zijn die mogelijkheden er voor mensen met een inkomen tot 110 % van het minimum. SMW stelde voor om dat ook mogelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 120 % van het minimum.
FD en CDA kwamen met een soort gelijk voorstel en aangezien de meeste stemmen gelden wist men op voorhand dat het voorstel van SMW naar de prullenbak kon.
Jammer, want het voorstel van de FD geldt slechts voor één jaar en daarbij worden duurzame goederen zoals een tv, wasmachine of laptop uitgesloten.
SMW had liever gezien dat er was gekozen voor een structurele regeling, zodat deze mensen voor de lange termijn echt worden geholpen.

Het tweede voorstel van SMW betrof het verlagen van de hondenbelasting. De hondenbezitter wordt namelijk veel te hoog belast. In 2021 werd nog geen 30.000 euro uitgegeven, terwijl er 90.000 euro aan belasting werd geheven. Dit terwijl het gemeentebeleid er naar streeft, dat diensten kostendekkend moeten zijn. Samen met De VVD diende SMW daarom een motie in om dit te gaan veranderen. Wethouder Van Gelder kon zich vinden in dat voorstel, maar toch schoten FD en CDA het voorstel af.

Een voorstel van FD en CDA om voor noodlijdende verenigingen de energierekening te gaan betalen leidde ook tot discussie. Op de eerste plaats omdat er geen budget voor was meegenomen. SMW wees er op dat het de FD was die nog niet zolang geleden bezuinigde op de subsidies voor verenigingen. SMW daarentegen hamert er al jaren op om met hulp van de gemeente de maatschappelijke accommodaties energieneutraal te maken. Dé oplossing voor een hoge energierekening. In deze vergadering stelde SMW voor om alle verenigingen een renteloze lening beschikbaar te stellen om de accommodatie energieneutraal te kunnen maken. Helaas werd ook in deze niet voor een oplossing gekozen voor de lange termijn.
Besturen is vooruit zien.

Programmabegroting 2023 – 2026.

Crisesbestrijding.

Ten eerste wil Sociaal Maas en Waal zijn dank uitspreken aan college en ambtenaren voor de realisatie van  de programmabegroting  en de beantwoording van de vele vragen hierbij. Ruim honderd waren het er dit keer. Hoe komt dat vraag ik mij dan af ? Worden raadsleden aan de voorkant soms niet voldoende meegenomen ? Het helpt wellicht als de maatregelen concreter worden beschreven en er meetbare doelen aan worden gekoppeld.

Het overzicht van de baten en lasten laat voor de komende jaren een positief resultaat zien. Dat is prettig om te lezen. Een gezonde financiële huishouding is een goed uitgangspunt voor de komende jaren voor onze gemeente. Maar gaan onze meest kwetsbare inwoners hier iets van merken ? We zien armoede hand over hand toenemen en spreken van een energie- , woon-, klimaat- , milieu en misschien ook wel een gezondheidscrisis.

Hoe gaan wij als gemeente West Maas en Waal hier mee om ?

Wat gaan wij als gemeente doen om mensen met lage inkomens te ondersteunen ?

Burgerlid Gijs Haerkens

Naam: Burgerlid Gijs Haerkens

Woont samen met: Josine, Keet (onze poes) en binnenkort een kleine jongen

Leeftijd: 31

Werkzaamheden: verbetermanager Parkinsonzorg Radboudumc

Hobby: Bergsport, kamperen, hardlopen, bierbrouwen, lezen

Ik ben actief in SMW omdat:

Ik geloof sterk in progressieve politiek die er is voor alle mensen. In de gemeente Druten is SMW de partij die deze visie naar mijn gevoel het beste uitdraagt. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van mijn generatie zichtbaar zijn in de lokale politiek omdat veel van de huidige crises hen in het bijzonder aangaan. Ik ben nieuwsgierig ingesteld en benieuwd hoe lokale besluitvorming tot stand komt en bij kan dragen aan een eerlijke en groene gemeente. Mijn persoonlijke missie is daarbij om ervoor te zorgen dat politiek meer gaat leven door niet over mensen te praten maar met mensen. SMW geeft mij de kans om hieraan bij te dragen.

Ik vind politiek belangrijk omdat:

Het vertrouwen in de politiek is historisch laag en ik denk dat weinig mensen voelen dat de politiek voldoende aansluit op hun dagelijkse leefwereld. Dat is ontzettend zonde want juist in deze tijd met al zijn onzekerheden geloof ik dat politiek er voor mensen kan en moet zijn. Niet zozeer omdat de politiek alle zorgen weg kan nemen maar wel omdat de politiek ervoor kan zorgen dat mensen optimaal worden geholpen om met deze onzekerheden om te gaan. Het is fantastisch dat we een systeem hebben waarin dat kan en er mensen zijn die zich hiervoor inzetten.

Raadsvergadering 7 juli

En nu zomerreces…

Maar voor het zover was stond er op  7 juli nog een raadsvergadering op de agenda.

De perspectiefnota 2022 is behandeld. Deze rapporteert over de financiële voortgang in 2022 en geeft een doorkijk in de te maken keuzes voor 2022-2026.

Om dan als coalitie €500.000 alvast te claimen voor de Lier, terwijl dat in de  begroting voor 2023 in november thuishoort, is een signaal dat de Lier voor de coalitie een splijtzwam  dreigt te worden.

Wat zijn verkiezingsbeloftes waard, hoeveel draaien kan men maken en hoezo nieuwe politiek?

SMW heeft daarom zijn goedkeuring niet aan de perspectiefnota kunnen geven.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor armoedebestrijding: niet alleen in financiële zin, maar ook gepleit voor een integrale aanpak en meer flankerend beleid.

Er komt een beleidsplan in 2023, wij gaan dat kritisch volgen.

Carl Dolmans heeft een scherpe analyse gegeven van de situatie bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.
Betoog van Carl Dolmans hierover

Betoog van Dini Uitdehaag over perspectiefnota

Boeren uit Maas en Waal protesterend tegen plannen stikstofreductie tijdens de Raadsvergadering voor het gemeentehuis.

Deze reactie geeft SMW op de hoofdlijnen van beleid 2022-2026.

Naar aanleiding van contact met griffier:

 1. Wat is de status van Hoofdlijnen van beleid?
  Staat als ingekomen stuk op de agenda.
  Coalitie :proces en inhoudelijke presentatie.
 2. Wat is onze reactie?
  Op proces:
 • Externe formateur ,die geen partij is in het gesprek om op te halen waar de overeenkomsten en de verschillen zaten.
 • Door eerste gesprek is verwachting gewekt: we praten door in tweede gesprek.
 • Daar werd de conclusie al meegedeeld dat SMW niet meedeed: weinig enthousiasme bespeurd, niet de naam van de beoogde wethouder, oppositie niet te klein.
 • Geen dialoog om inhoudelijke argumenten uit te wisselen
 • Onze conclusie: oude coalitie onder het oude gesternte.

Op inhoud:
Ik wil refereren aan de wens voor een nieuwe politiek: een gezamenlijke aanpak voor college- en niet collegepartijen.
SMW ziet dit als een kans om onze belangrijke punten onder de aandacht te brengen. Ons programma heet niet voor niets Gelijke Kansen.
Maar wat betekent dat en wat is daarvoor nodig?
Wij willen meedenken in de uitwerking van de hoofdlijnen.
De volgende onderwerpen zijn hierbij voor ons belangrijk:

 1. Armoedebestrijding wordt wel genoemd, maar moet wat ons betreft prominent in de plannen worden opgenomen.
  Dat vraagt concrete daadkrachtige acties, met name gericht op preventie voor alle doelgroepen.

 2. Windenergie: waarom is de keuze gemaakt om niet met windenergie aan de slag te gaan?
  Hoe past dit in een langetermijnvisie op energietransitie en klimaatverandering?
 1. De motie van SMW over burgerparticipatie zien we terug in het stuk.
  Biedt perspectief. De kernwethouders kunnen daar een rol in spelen, maar dan zal dat anders ingevuld dan met de wijkwethouders.

 2. Een visie op biodiversiteit is al ontwikkeld en gaat niet alleen over het beperken van afvalstromen: de basis ligt er al in ons initiatiefvoorstel: raadsbreed ondersteund. Nu de schouders onder het uitvoeringsplan.

 3. Wonen
  Wat ons betreft moet het toetsingskader en instrumentarium voor goedkope en betaalbare woningen opnieuw onder de loep worden genomen gezien de huidige markt. En het juiste gesprek aangaan met de corporatie over de prestatieafspraken.
  Een integrale visie niet alleen formuleren op Puiflijk maar op alle dorpskernen en de gemeente Druten als geheel.
  Wij delen de wens om het kortetermijndenken om te zetten naar een langere termijnvisie voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

 4. Regionale samenwerking bij grote thema’s in zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu en woningbouw samen met WMW, Beuningen en Wijchen.
  Is dit een voorbeeld van een langeretermijnvisie over de toekomst van Maas en Waal en als stip op de horizon?

 5. Over de inclusieagenda willen we meedenken over opzet en uitvoering.

 6. Onderwijs: juist hier gaat het om gelijke kansen. Bestrijden van kansenongelijkheid ontbreekt als belangrijk speerpunt en moet in brede zin gekoppeld worden aan de andere domeinen.

Dit is slechts een aanzet tot een akkoord:
Met bovenstaande punten maken we duidelijk wat wij mee willen geven aan college en coalitie.
Wanneer denkt men een akkoord te kunnen presenteren?

Tot slot :Financiën:
De alarmbellen rinkelen bij de cijfers :
Het is mogelijk dat door de financiële onzekerheid de aankomende jaren deze hoofdlijnen niet geheel of getemporiseerd kunnen worden uitgevoerd.
Hoe kunnen we nu keuzes maken als de financiële dekking er niet is?
Zien we daar al iets van terug in de PPN of komt dat pas bij de programmabegroting terug?
Of ziet de coalitie andere mogelijkheden?

Woonbeleid gemeente West Maas en Waal

Dit is wat ons gemeentebestuur zegt.

 1. “De juiste woning op de juiste plaats. Er wordt ingesprongen op de woonvraag van met name starters, senioren en doorstromers.”
 2. “Iedereen moet in onze gemeente kunnen blijven wonen.”
 3. “Men wil meer betaalbare en sociale huurwoningen.”
 4. “Alle dorpen komen aan bod. Zowel particulieren als ontwikkelaars kunnen in alle openheid meedingen naar bouwkavels.”

Hieronder zie je wat het doet.

Cijfers woningbouw 2016 – 2021 ( aangeleverd door Companen )

 • Alphen 26 , dus gemiddeld 5 woningen per jaar.
 • Altforst 8 , dus gemiddeld 1,5 woning per jaar.
 • Appeltern 1 , dus gemiddeld 0,2 woning per jaar.
 • Beneden Leeuwen 337 , dus gemiddeld 67 woningen per jaar.
 • Boven Leeuwen 16 , dus gemiddeld 3 woningen per jaar.
 • Dreumel 47 , dus gemiddeld 9 woningen per jaar.
 • Maasbommel 15 ,  dus gemiddeld 3 woningen per jaar.
 • Wamel 36 , dus gemiddeld 7 woningen per jaar.

 1. We zien dat voor de beoogde doelgroepen geen betaalbare woning kunnen vinden.
 2. Jongeren trekken noodgedwongen weg, of gaan anti-kraak wonen. Onze ouderen blijven in hun te grote huis wonen om dat er geen passende woning beschikbaar is. Hierdoor vinden de doorstromers ook geen plek.
 3. Sociale huurwoningen zijn er de afgelopen jaren enkel gebouwd in Beneden Leeuwen en Wamel. In Wamel gebeurde dit na sloop van bestaande huurwoningen.
 4. Het bovenstaande overzicht geeft duidelijk aan dat niet alle dorpen aan bod zijn gekomen. Vele ingediende particuliere projecten hebben wij als Raad nooit gezien.

Samengevat : woonbeleid gemeente is Wan (rooij ) beleid.