Jos Vos

Onno Siegers, de nieuwe fractievolger.

Onno Siegers geïnstalleerd als fractievolger. Onno volgt hiermee Anja Koornstra op. Door omstandigheden was het voor Anja niet langer mogelijk het fractievolgerschap in te vullen. Wij danken Anja voor haar inzet en wensen Onno veel succes tor in zijn nieuwe functie.

Artikel n.a.v. zijn installatie door Onno Siegers en een reflektie op de recente raadsvergadering.

In de raadsvergadering van 25 janheeft er een wisseling plaatsgevonden van de fractievolger voor West Maas en Waal. Anja Koornstra is opgevolgd door Onno Siegers en hij neemt het stokje over. Helaas zijn de leden van de FD niet bereid om meer dan 1 fractievolger toe te staan anders hadden Anja en Onno samen de volgwagen kunnen bemensen. Ik wil Anja dan ook heel erg bedanken voor de tijd die zij besteed heeft aan haar taak en wens haar alle goeds toe.
Na de beediging kreeg ik van Leo Kros namens de leden en het bestuur een kleine attentie waarvoor ik de leden en het bestuur hartelijk dank. In overleg met Piet en Ton zal Onno een aantal dossiers gaan volgen en deelnemen aan de Ronde Tafelgesprekken, de RTG”s .
Er is zeker veel werk te verzetten als is het alleen maar het dossier: “Opvang Oekrainers “ in onze gemeente. Tijdens de raadsvergadering heeft onze fractie met de juiste argumenten krachtig stelling genomen in deze onverkwikkelijke zaak. De gehele coalitie plus de VVD waren verontwaardigd maar steunden onze motie van afkeuring niet, zoals Piet het samenvatte: “Mama is niet boor maar een beetje verdrietig”. Hiermee schetste hij precies waar het hier om gaat, een coalitie die angstig reageert en geen duidelijke stelling wenst in te nemen over het gevoerde beleid in dit dossier. Overigens een gedragspatrooon dat we al langer waarnemen bij de coalitie, het vooruitschuiven van je eigen verantwoordelijkheid en het college blijven steunen ook al raakt het direct onze inwoners van West Maas en Waal.
Kortom genoeg te doen en we gaan aan de slag!

Met vriendelijke groet,
Onno Siegers.

Onno Siegers, de nieuwe fractievolger. Meer lezen »

Interview over de opvang van Oekraïners in WM&W.

Interview over de opvang van Oekraïners in WM&W. Meer lezen »

Laatste Raadsvergadering van 2023

Gisteren vond de laatste Raadsvergadering van 2024 plaats. De vergadering stond bol van benoemingen, te weten: een nieuw burgerlid voor Welzijn Druten, de Rekenkamercommissie, de nieuwe Griffier (start per 01-01-2024). Verder betrof het met name Hamerstukken en één Debatstuk: het IBOR. Na een goed betoog van Jeroen hebben we van de wethouder de toezeggingen gekregen die we wilden hebben (1:1 inpassen biodiversiteitsplan in IBOR en opnieuw Tevredenheidsonderzoek doen). Al met al een geslaagde avond.

Betoog Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (Ibor)

Voorzitter,

Met het oog op de Woondeal 2.0, de daaruit voortvloeiende bouwactiviteiten en dus Druten qua woningaanbod en inwoners zal groeien, draagt het Ibor bij aan het welbevinden van onze inwoners.

Voor ons ligt het Beleidsplan Ibor 2025-2028. Sociaal Maas en Waal is in algemene zin positief over de beslisnota en is van mening dat dit beleidsplan van cruciaal belang is voor een goede leefomgeving voor onze inwoners. Het is een plan, dat raakvlakken heeft met veel belangrijke thema’s, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid, biodiversiteit en participatie. Sociaal Maas en Waal is een groene en sociaal georiënteerde partij die opkomt voor gelijke kansen. We hebben als vooruitstrevende partij de thema’s biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie en participatie hoog op onze agenda staan. En daarom hebben we een aantal aandachtspunten bij de thema’s biodiversiteit en participatie. Dit alles uiteraard gezien in het licht van gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben we het beleidsplan Ibor met name vanuit deze invalshoeken beoordeeld. 

Kijken we naar het thema biodiversiteit in relatie tot het Ibor, dan zien we dat…….

Laatste Raadsvergadering van 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering 16 nov 2023

De agenda van de Raadsvergadering van 16 november was niet zo groot.
Toch is er veel gebeurd, ook zaken die we graag anders hadden gezien.

Agendapunt 6.2:
14-03-2019 villa kattenburg (van woezik) is aan de orde gekomen. K8D wil regels stellen, is volgens hen nodig omdat we 4 jaar verder zijn

Agendapunt 7.1: Routes voor een Lokale Energiestrategie
SMW heeft tegen het geamendeerde besluit gestemd, omdat het voorstel is om alle duurzame maatregelen (zon, wind, …) uit de beslisnota worden gehaald. Hiermee hollen we de beslisnota uit en dit komt de kracht van de beslisnota niet ten goede en doet ons inziens ook geen recht aan de noodzaak om hier een progressievere route (hogere ambitie) te kiezen!

Agendapunt 7.2: Verordening Starterslening 2023
Amendement DPDZ hebben we niet gesteund, daar ons inziens dit amendement teveel gericht is op de mensen die niet tot de doelgroep van deze regeling behoren (uitslag 13-2, dus die hebben we verloren).

We hebben wél vóór de beslisnota gekozen. Betoog starterslening

Agendapunt 7.3 Evaluatie privatisering voetbal
Hele discussie ontstaan, ging ons inziens over de verkeerde dingen.
Waar we bang voor waren is dat we de betrokken partijen (voetbalverenigingen) een ‘blanco financiële check’ zouden geven, waardoor ze keuzes uit het verleden (privatiseren) konden gebruiken om toch geld op te willen halen bij de gemeente, terwijl ze na de privatisering zelf verantwoordelijk zijn voor financieel juist beleid.

Resumé: we hebben geen inhoudelijke mening over de verdere Informatienota

Agendapunt 9 Motie Vreemd, ingediend door SMW.
Zie bijlage, de Motie Vreemd is weggestemd (4-11) We zijn enorm verbaasd en teleurgesteld over de reactie van het college en de mede-raadsleden. Behoudens Welzijn Druten, die met ons de Motie heeft ingediend, was iedereen tegen

Betoog motie vreemd

Raadsvergadering 16 nov 2023 Meer lezen »

Betoog n.a.v. programmabegroting van 2024

Programmabegroting 2024 : Last, but not least ! Tijd voor  een nieuwe bestuurscultuur, niet enkel in Den Haag…..

Ook SMW wil de ambtenaren hartelijk bedanken voor de beantwoording van de vragen  over de programmabegroting. Een programmabegroting die SMW  wat betreft de inhoud, enorm teleurstelt. Een oud gezegde is namelijk meten is weten. Echter concrete doelen zien wij nauwelijks terug in deze begroting. Wat we precies gaan doen en welke kosten daarmee zijn gemoeid al evenmin

Wat we wel lezen is dat eerst  de basis op orde moet zijn. Wat wordt hiermee bedoeld ? Hoe kan het dat een organisatie die al tientallen jaren opereert, de basis niet op orde heeft ? Niet weet wat de behoeftes zijn van de inwoners ? Wat is hier jarenlang misgegaan ?

We zoemen nog wat verder in. Als eerste  de woningbouw. We willen een passend aanbod. Wat is  een passend aanbod ?  De bouw van 500 extra woningen in Beneden Leeuwen en 0 in Altforst ? SMW hoort in deze gemeente van jong tot oud roepen dat er voor hen geen geschikte, betaalbare woonruimte beschikbaar is. Toch beweren we als gemeente al 10 jaar lang dat we de juiste woningen op de juiste plaats bouwen. Op onze vraag wat er het afgelopen jaar is gebouwd en er in 2024 gebouwd gaat worden blijft het antwoord uit. Hoe kunnen wij zo als Raad controleren of de opgestelde uitvoeringsagenda van de woonvisie wordt uitgevoerd. Hebben wij het afgelopen jaar 30 % sociale huurwoningen gebouwd ? Hebben wij 20 – 25 % betaalbare koopwoningen gebouwd. ? Hebben wij dit jaar 20 %  levensloopbestendige woonruimte gebouwd voor de 1800 75 plussers in onze gemeente ? We weten het simpelweg niet, of misschien toch wel, maar we gooien er nog maar eens een onderzoek tegenaan, dat maar liefst 1 jaar gaat duren. Op zoek naar een antwoord, waarvan iedereen in deze zaal al bij voorbaat het antwoord kent. Dus ook in 2024 zullen we ons niet gaan houden aan de afspraken in de woonvisie, dit terwijl de urgentie hoog is. Over urgentie gesproken : ik sprak laatst een moeder met kind van 12, dat door een scheiding zonder woning kwam te staan. Het antwoord op haar vraag aan deze gemeente naar woonruimte was : “Ga maar naar de daklozenopvang in Tiel.” Hoe zo voor iedereen een geschikte woning ? Wellicht toch maar eens werk maken van Tiny houses en flex woningen ? Tot slot vraagt SMW zich af hoe de BSR zijn werk goed kan doen, als wij als gemeente niet eens kunnen zeggen hoeveel nieuwbouwwoningen er zijn opgeleverd dit jaar ?

Op het terrein van maatschappelijke zaken lezen we een trits van maar liefst 17 activiteiten. Welke activiteiten gaan we nu echter zichtbaar voor onze inwoners in 2024 uitvoeren ? Welk budget is hiermee gemoeid ? En hoe gaan we o.a. de  gelden voor het Gala akkoord inzetten in 2024 ? Moeten we de beschikbare gelden voor 2023 al als verloren beschouwen ?

We zien dat er 483 jongeren een beroep doen op de jeugdzorg. 483  ! Dit zijn dus 16 volle klaslokalen van 30 leerlingen of te wel een IKC in Benden Leeuwen vol met zorgleerlingen. Hoe denkt de wethouder dit aantal in 2024 te gaan verminderen en wat is daarbij zijn streefcijfer ? Gaan er extra middelen ingezet worden om dit grote probleem aan te pakken ? Wij zien dit niet terug in de begroting.

We zien wel 25 jeugdigen met een uitkering volgens de participatiewet. Vorig jaar was dit aantal 17. In plaats van een afname, een toename dus. Welke extra aanpak kunnen wij in 2024 tegemoet zien om deze jongeren aan het werk, dan wel aan de studie te krijgen ? Of gaan we verder op de oude weg en gaan we géén stapje extra zetten. Laten we deze jongeren uit de boot vallen ? Een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. De Maasveren.

“De parels van onze gemeente zijn zichtbaar “ lezen we. Wat wordt bedoeld met de parels van de gemeente en op welke manier moeten die zichtbaar zijn, of zichtbaar worden gemaakt ? Van welke partij komt deze wens ? En wat gaat dat kosten ?

We zeggen dat we burgerparticipatie belangrijk vinden en willen graag een transparante organisatie zijn. Doelstellingen die het vertrouwen van onze inwoners in de politiek zeker zouden kunnen laten toenemen. Maar in de praktijk bewerkstelligen we het omgekeerde. Raadsleden moeten meer dan eens lang wachten op antwoorden op door hen gestelde vragen. Vele vragen zijn nodig omdat de informatievoorziening richting de Raad nogal te wensen overlaat. Denk hierbij nog maar eens terug aan het onderwerp opvang Oekraïners. Bij een volledige informatie vanuit het college zouden vele vragen niet nodig zijn geweest en zouden er wellicht andere beslissingen zijn genomen. Welk beeld roep je op bij je inwoners als gemeente, als je met enige regelmaat achter gesloten deuren vergadert zoals over de opvang van de Oekraïners, Bert’s Animal Farm, het  Hanzehuys,  de Megastallen en Over de Maas. Gaan we nu eindelijk eens het vergaderen achter gesloten deuren bij hoge uitzondering toepassen en wordt geheimhouding voor eens en altijd tijdelijk ? Ook richting de pers valt WMW met enige regelmaat op door slechts summier of geen informatie te geven.

Hoe transparant zijn wij als gemeente als het gaat om aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerend goed ? We werken met overheidsgeld, geld dat in feite van onze inwoners is. We moeten hier goed en zuiver mee omgaan. Gaan we daarom vanaf 2024 ons als gemeente houden aan het Didamarrest en transacties communiceren met onze inwoners, zodat voortaan elke inwoner onroerend goed kan huren of kopen van de gemeente en dit niet langer blijft voorbehouden aan een select groepje van connecties ?

We zijn benieuwd naar de antwoorden op onze vragen in dit betoog. Het zou wellicht een sprankje hoop kunnen geven op een nieuwe bestuurscultuur.

Ik dank u voor uw aandacht.

Betoog n.a.v. programmabegroting van 2024 Meer lezen »

Begrotingsvergadering 7 okt 2023

Verslag van de begrotingergadering tijdens de raadvergadering vanuit de visie van SMW fractie

We hebben gisteren een enerverende avond gehad mbt de behandeling van de Begroting 2024-2027.
Ons voornaamste standpunt is dat we zeer kritisch zijn over de Begroting, mede omdat het College voorstelt om 5 miljoen (!) te onttrekken aan de reserves en vooralsnog geen keuzes maakt hoe dit bedrag significant kan worden beperkt. 

We hebben lang overwogen om tegen de Begroting te stemmen, met name om een scherp signaal af te geven. Uiteindelijk hebben we er, mede vanwege het feit dat we ons als SMW verantwoordelijk voelen om samen keuzes te maken, voor gekozen om de beslisnota te accorderen met de volgende stemverklaring: 
“we denken dat we ons punt voldoende hebben weten te maken. Voor ons is het belangrijk om een goed proces af te spreken waarin de Raadsleden een belangrijke rol spelen in het op orde brengen van de financiën door keuzes te maken (in het collegeprogramma). We zijn het niet eens met het bedrag van 5 miljoen dat aan de reserves wordt onttrokken, dit bedrag vinden we onvoldoende onderbouwd met name omdat hier geen gedegen plan onder ligt. De wijze waarop de coalitiepartijen ons (ook tijdens de schorsingen) hebben benaderd, geeft ons voldoende vertrouwen dat ook de coalitie haar best wil doen om hier samen goed voor te gaan zitten. We blijven dan ook kritisch op de Begroting, maar stemmen wel vóór de beslisnota.

De coalitiepartijen hebben daarnaast een Amendement ingediend. Hierbij wordt een link gelegd tussen het verhogen van de OZB (waar onze inwoners voor moeten betalen) en het niet extra uitgeven van geld aan de WDW (ivm extra formatieplaatsen). De coalitiepartijen geven aan dat áls het College vindt dat de OZB omhoog moet (en inwoners dus meer moeten gaan betalen), ze ook naar zichzelf moeten kijken en meer geld moeten besparen/minder geld moeten uitgeven aan de WDW. 
Wij zien deze link niet. We zijn van mening dat deze zaken los van elkaar staan. We zijn blij met de verhoging van de OZB en vinden ook dat er voldoende dient te worden geïnvesteerd in de WDW om de organisatie op orde te krijgen.

Ik hoor het graag als hier verder vragen over zijn.

Betoog begroting 2023-2027

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen en Gijs,
Carl Dolmans

Begrotingsvergadering 7 okt 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering don. 28 sept. 2023

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad.
Hierbij zijn een tweetal debatstukken aan de orde gekomen, zijnde ‘De Portier’ en ‘Lokale Energie Strategie’.

Hierbij de resultaten van de debatten.

= De Portier

  • we hebben ons betoog gedaan m.b.t. project De Portier; we zijn blij met het plan echter niet blij met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling binnen het plan (met name mbt de Dijkgraafstraat)
  • we zijn opgekomen voor de opgevoerde issues van omwonenden, mede door een amendement in te dienen mbt éénrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat ipv tweerichtingsverkeer
  • Uiteindelijk is het Bestemmingsplan unaniem aangenomen, met daarbij onze stemverklaring dat we het niet eens zijn met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling
  • ons amendement voor eenrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat is uiteindelijk niet gehonoreerd, WD heeft ons gesteund (4 stemmen voor en 10 stemmen tegen)

Betoog project “De portier”

= Lokale Energie Strategie

  • er was in basis een voorstel m.b.t. een meningsvormende nota, dit is door het college eenzijdig gewijzigd in een beslisnota
  • wij zijn het niet eens met die eenzijdige wijziging, en vinden de ambitie in de beslisnota ook onvoldoende ambitieus
  • om die reden hebben we tijdens de Raadsvergadering besloten om een amendement in te dienen waarin we de ambitie voor dit thema verhogen, van route 2 naar route 3. Dit amendement is niet aangenomen (2 stemmen voor, 12 stemmen tegen)
  • ook K8D heeft, samen met de Dorpslijsten, een amendement opgesteld. Hierin wilden ze dat de keuze voor zonnepanelen danwel windmolens, tekstueel uit de beslisnota werden gehaald. Dit omdat ze in het Coalitie-akkoord hebben aangegeven in deze raadsperiode niet over windmolens te praten. Dit amendement kon niet op onze steun rekenen daar we weten dat route 2 danwel route 3 niet zonder windenergie kan worden behaald. Dit amendement is uiteindelijk wel aangenomen, net als ons was WD tegen (uitslag: 10 – 4)

Betoog LES (Lokale Energie Strategie

Uiteindelijk is er nog een motie door de volledige raad ingediend over Evenementen (14-0).

We horen het graag als hier verder vragen over zijn.

Raadsvergadering don. 28 sept. 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering donderdag 15 juni 2023

Hierbij een korte terugkoppeling n.a.v. de Raadsvergadering van gisteravond 15-06-2023.
Er zijn diverse zaken rondom de Gemeentelijke Regelingen aan bod gekomen.
Veelal betrof dit hamerstukken.

De debatstukken gingen over:

= armoede: we hebben ons betoog gehouden en enkele toezeggingen van de wethouder hierop ontvangen
   Betoog SMW inz. Geldzorgen, Armoede en Schulden

= stimuleringsregeling: deze is aangenomen, aangevuld met een motie die raadsbreed is ondersteund
   Betoog SMW inz. Stimuleringsregeling

= ODRN: aangenomen

= WDW: doorgeschoven naar de volgende RV

= De Lier: we hebben samen met Welzijn een motie ingediend waarin de levensduur verlengende maatregelen niet voor 6-8 jaar maar
voor 10 jaar zijn aangenomen. K8D heeft onze motie gesteund waardoor deze met meerderheid is aangenomen.

   Betoog SMW inz De Lier

  Motie De Lier (aangenomen met 9 voor en 5 tegen)

Aanvullend kunnen we mededelen dat er tijdens de behandeling van het punt ODRN door K8D, Welzijn en SMW een zgn. ‘motie van treurnis’ is ingediend gericht aan wethouder Thoonen.

Raadsvergadering donderdag 15 juni 2023 Meer lezen »