Laatste Raadsvergadering van 2023

Gisteren vond de laatste Raadsvergadering van 2024 plaats. De vergadering stond bol van benoemingen, te weten: een nieuw burgerlid voor Welzijn Druten, de Rekenkamercommissie, de nieuwe Griffier (start per 01-01-2024). Verder betrof het met name Hamerstukken en één Debatstuk: het IBOR. Na een goed betoog van Jeroen hebben we van de wethouder de toezeggingen gekregen die we wilden hebben (1:1 inpassen biodiversiteitsplan in IBOR en opnieuw Tevredenheidsonderzoek doen). Al met al een geslaagde avond.

Betoog Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (Ibor)

Voorzitter,

Met het oog op de Woondeal 2.0, de daaruit voortvloeiende bouwactiviteiten en dus Druten qua woningaanbod en inwoners zal groeien, draagt het Ibor bij aan het welbevinden van onze inwoners.

Voor ons ligt het Beleidsplan Ibor 2025-2028. Sociaal Maas en Waal is in algemene zin positief over de beslisnota en is van mening dat dit beleidsplan van cruciaal belang is voor een goede leefomgeving voor onze inwoners. Het is een plan, dat raakvlakken heeft met veel belangrijke thema’s, zoals sociale veiligheid, verkeersveiligheid, gezondheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid, biodiversiteit en participatie. Sociaal Maas en Waal is een groene en sociaal georiënteerde partij die opkomt voor gelijke kansen. We hebben als vooruitstrevende partij de thema’s biodiversiteit, circulariteit, klimaatadaptatie en participatie hoog op onze agenda staan. En daarom hebben we een aantal aandachtspunten bij de thema’s biodiversiteit en participatie. Dit alles uiteraard gezien in het licht van gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben we het beleidsplan Ibor met name vanuit deze invalshoeken beoordeeld. 

Kijken we naar het thema biodiversiteit in relatie tot het Ibor, dan zien we dat…….

het beheer van de openbare ruimte een directe invloed heeft op de diversiteit van planten- en diersoorten. Sociaal Maas en Waal staat voor Druten als een duurzame gemeente, waarbij de mens onderdeel is van de natuur en natuur en milieu maximaal beschermd dienen te worden. Wij willen dat het beleidsplan maatregelen bevat die gericht zijn op het behouden en bevorderen van biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het gebruik van inheemse plantensoorten. Wij zien het integraal beheersplan openbare ruimte ook zeker als een instrument dat actief bij kan dragen aan het behoud en bevordering van biodiversiteit. Een biodiverse omgeving is daarnaast ook een belangrijk instrument om de klimaatverandering af te remmen.

We hebben begrepen dat het beleids- en uitvoeringsplan ‘biodiversiteit’ begin 2024 gereed is. Wij vinden het belangrijk dat de uitgangspunten van dit plan, op initiatief van Sociaal Maas en Waal, 1:1 als basisuitgangspunt wordt opgenomen binnen het Ibor. Vanaf deze plek vragen we de wethouder dan ook om een toezegging dat hij dit zal verzorgen.

Een groene omgeving stimuleert mensen om actief bezig te zijn wat een positieve invloed heeft op de gezondheid. Regelmatig bewegen kunnen we stimuleren door goed onderhouden wandelpaden wat het fijn maakt een wandeling te maken. Ontmoetingsplaatsen en speelplaatsen dragen bij aan sociale interactie, wat een positief effect op de mentale gezondheid heeft en gevoelens van eenzaamheid doet verminderen.

We willen het College graag uitnodigen om buiten de kaders te denken, en hierbij ook te kijken naar voorbeelden uit andere gemeenten over hoe zij  inwoners proactief betrekken bij het meedenken en meewerken aan de eigen leefomgeving.

Voor een door onze inwoners breed gedragen beleidsplan is participatie van onze inwoners in het beleidsplan van cruciale waarde. Om deze reden heeft onze fractie in het RTG van 30 november jongstleden dan ook gevraagd welke innovaties we kunnen verwachten op het gebied van samenwerking met de gemeente. De samenwerking met de gemeente scoort met een 6,09 laag. En participatie is ook samenwerking. Als eerste noemde de wethouder de Buiten Beter app, waarmee inwoners makkelijk meldingen kunnen doen om de leefomgeving schoon, heel en veilig te houden. De melding komt dan direct bij de juiste afdeling terecht en ad hoc zaken worden meteen opgepakt. Dit zal uiteindelijk de tevredenheid van de inwoners bevorderen en heeft ook een positief effect op het vertrouwen in ‘de overheid’, zeker als men ervaart dat zaken direct worden opgepakt. Een tweede punt dat werd genoemd door de wethouder, is het adopteren van een stukje tuin voor je huis of bos en dit te onderhouden. En door bij  de adoptie van een stukje groen of bos ook scholen te betrekken, wordt onze jeugd ook actief betrokken. Dit maakt hen bewust van de invloed die zij hebben op hun eigen leefomgeving. En omdat de jeugd de toekomst heeft, wordt ook een stukje rentmeesterschap over onze aarde geborgd.

Het Ibor leent zich naar onze mening ook goed voor een pilot met coöperatieve wijkraden of buurtcomités die zich gezamenlijk inzetten om mee te helpen met het groenonderhoud in hun eigen wijk.

We lezen in het Ibor plan dat de tevredenheid van onze inwoners is gemeten. Het is jammer dat de meest actuele data van het onderzoek naar de tevredenheid van onze inwoners stammen uit 2018. 5 jaar geleden. De suggestie wordt gedaan dat de cijfers nu wellicht hoger uit zouden komen, maar er is geen onderzoek dat deze suggestie ondersteunt. Er blijkt een gat te bestaan tussen het betrekken van onze inwoners en hun gevoel daadwerkelijk gehoord te worden. Ons voorstel zou zijn op korte termijn een nieuw tevredenheidsonderzoek uit te voeren, waarbij een dergelijk onderzoek ons moet helpen om inzicht te krijgen in hoe inwoners gehoord willen worden en op welke wijze ze willen participeren.

Sociale veiligheid is een essentieel aspect van een leefbare omgeving. Wij vinden dat al onze inwoners en bezoekers van onze mooie gemeente moeten kunnen leven in een veilige omgeving en dat mensen recht hebben op een leefbare wijk. Dit wordt onder andere bereikt door goede verlichting en onderhoud aan het groen, en dan met name aan de struiken en bossages. In Druten leveren de medewerkers van het groenonderhoud vaak een hoger kwaliteitsniveau dan is afgesproken. We mogen hier als gemeente trots op zijn.  Sociale veiligheid betekent voor ons ook dat onze inwoners en bezoekers zich veilig moeten voelen en dat we uitdragen dat er in onze gemeente plaats is voor iedereen en dat je ook jezelf mag zijn. Door bevordering van de sociale interactie, zoals bijvoorbeeld samen met buren een stukje groenonderhoud verzorgen, zal de sociale veiligheid ook toenemen doordat men elkaar leert kennen.

 In het Ibor wordt ook de verkeersveiligheid meegenomen. Het gedrag van de weggebruiker is bepalend voor de veiligheid op straat. De coalitie wil de snelheidsovertreders vaker aanpakken. Sociaal Maas en Waal is hier zeker voorstander van. Ook worden onveilige verkeerssituaties aangepakt door met inwoners te kijken naar de problemen en mogelijke oplossingen. Inwoners worden dus actief betrokken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wij zien ook graag dat instanties op het gebied van verkeersveiligheid worden betrokken om te helpen met het vinden van mogelijke oplossingen voor onveilige verkeerssituaties.

De crux van het (nieuwe) Ibor ligt in het op een meer structurele en planmatige manier werken. Door bewust en planmatig om te gaan met het onderhoud van de relevante gemeentelijke aspecten hebben we zicht op de acties, de uitgaven en het effect van de uitgaven op de beschikbare budgetten.

We zien in het Ibor dat de kapitaallasten omhoog gaan. Dit komt uiteraard ook vanwege het toevoegen van de afschrijvingstermijnen.

Sociaal Maas en Waal heeft al meerdere malen, bij diverse onderwerpen, aangegeven dat we kritisch moeten blijven zijn op de investeringen die we doen. Ons goede voornemen is dat we dit ook in 2024 zullen blijven doen.

Het voorstel van de wethouder om in de communicatie met de raad altijd aan te geven of uitgaven basisuitgaven betreffen (cf. uitgangspunten collegeprogramma, en wat SMW betreft ook cf de uitgangspunten van het beleids- en uitvoeringsplan Biodiversiteit) vs. ‘luxe uitgaven’ (extra’s ten opzichte van de basisuitgaven) stemt ons tevreden. Hiermee zijn we ons als Raad altijd bewust van het effect van ‘luxe-keuzes’ die we maken. Die zijn namelijk nog niet gebudgetteerd. We zijn het eens met de in het Ibor-plan gehanteerde uitgangspunten voor toekomstig beheer.

We vinden wel dat we regelmatig moeten blijven toetsen of deze uitgangspunten kloppend blijven.

Druten moet een fijne gemeente blijven om in te wonen, werken en recreëren. Het Ibor zorgt voor een gestructureerde aanpak, bevordert duurzaamheid en draagt bij aan een aantrekkelijke omgeving voor inwoners, werknemers en recreanten.

Met het Ibor wordt een inclusieve en toegankelijke leefomgeving bevorderd, en dit biedt gelijke kansen voor iedereen.

Dankuwel voorzitter