Raadsvergadering 16 nov 2023

De agenda van de Raadsvergadering van 16 november was niet zo groot.
Toch is er veel gebeurd, ook zaken die we graag anders hadden gezien.


Agendapunt 6.2:
14-03-2019 villa kattenburg (van woezik) is aan de orde gekomen. K8D wil regels stellen, is volgens hen nodig omdat we 4 jaar verder zijn

Agendapunt 7.1: Routes voor een Lokale Energiestrategie
SMW heeft tegen het geamendeerde besluit gestemd, omdat het voorstel is om alle duurzame maatregelen (zon, wind, …) uit de beslisnota worden gehaald. Hiermee hollen we de beslisnota uit en dit komt de kracht van de beslisnota niet ten goede en doet ons inziens ook geen recht aan de noodzaak om hier een progressievere route (hogere ambitie) te kiezen!

Agendapunt 7.2: Verordening Starterslening 2023
Amendement DPDZ hebben we niet gesteund, daar ons inziens dit amendement teveel gericht is op de mensen die niet tot de doelgroep van deze regeling behoren (uitslag 13-2, dus die hebben we verloren).

We hebben wél vóór de beslisnota gekozen. Betoog starterslening

Agendapunt 7.3 Evaluatie privatisering voetbal
Hele discussie ontstaan, ging ons inziens over de verkeerde dingen.
Waar we bang voor waren is dat we de betrokken partijen (voetbalverenigingen) een ‘blanco financiële check’ zouden geven, waardoor ze keuzes uit het verleden (privatiseren) konden gebruiken om toch geld op te willen halen bij de gemeente, terwijl ze na de privatisering zelf verantwoordelijk zijn voor financieel juist beleid.

Resumé: we hebben geen inhoudelijke mening over de verdere Informatienota

Agendapunt 9 Motie Vreemd, ingediend door SMW.
Zie bijlage, de Motie Vreemd is weggestemd (4-11) We zijn enorm verbaasd en teleurgesteld over de reactie van het college en de mede-raadsleden. Behoudens Welzijn Druten, die met ons de Motie heeft ingediend, was iedereen tegen

Betoog motie vreemd