Begrotingsvergadering 7 okt 2023

Verslag van de begrotingergadering tijdens de raadvergadering vanuit de visie van SMW fractie

We hebben gisteren een enerverende avond gehad mbt de behandeling van de Begroting 2024-2027.
Ons voornaamste standpunt is dat we zeer kritisch zijn over de Begroting, mede omdat het College voorstelt om 5 miljoen (!) te onttrekken aan de reserves en vooralsnog geen keuzes maakt hoe dit bedrag significant kan worden beperkt. 

We hebben lang overwogen om tegen de Begroting te stemmen, met name om een scherp signaal af te geven. Uiteindelijk hebben we er, mede vanwege het feit dat we ons als SMW verantwoordelijk voelen om samen keuzes te maken, voor gekozen om de beslisnota te accorderen met de volgende stemverklaring: 
“we denken dat we ons punt voldoende hebben weten te maken. Voor ons is het belangrijk om een goed proces af te spreken waarin de Raadsleden een belangrijke rol spelen in het op orde brengen van de financiën door keuzes te maken (in het collegeprogramma). We zijn het niet eens met het bedrag van 5 miljoen dat aan de reserves wordt onttrokken, dit bedrag vinden we onvoldoende onderbouwd met name omdat hier geen gedegen plan onder ligt. De wijze waarop de coalitiepartijen ons (ook tijdens de schorsingen) hebben benaderd, geeft ons voldoende vertrouwen dat ook de coalitie haar best wil doen om hier samen goed voor te gaan zitten. We blijven dan ook kritisch op de Begroting, maar stemmen wel vóór de beslisnota.

De coalitiepartijen hebben daarnaast een Amendement ingediend. Hierbij wordt een link gelegd tussen het verhogen van de OZB (waar onze inwoners voor moeten betalen) en het niet extra uitgeven van geld aan de WDW (ivm extra formatieplaatsen). De coalitiepartijen geven aan dat áls het College vindt dat de OZB omhoog moet (en inwoners dus meer moeten gaan betalen), ze ook naar zichzelf moeten kijken en meer geld moeten besparen/minder geld moeten uitgeven aan de WDW. 
Wij zien deze link niet. We zijn van mening dat deze zaken los van elkaar staan. We zijn blij met de verhoging van de OZB en vinden ook dat er voldoende dient te worden geïnvesteerd in de WDW om de organisatie op orde te krijgen.

Ik hoor het graag als hier verder vragen over zijn.

Betoog begroting 2023-2027

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen en Gijs,
Carl Dolmans