Raadsvergadering don. 28 sept. 2023

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad.
Hierbij zijn een tweetal debatstukken aan de orde gekomen, zijnde ‘De Portier’ en ‘Lokale Energie Strategie’.

Hierbij de resultaten van de debatten.

= De Portier

  • we hebben ons betoog gedaan m.b.t. project De Portier; we zijn blij met het plan echter niet blij met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling binnen het plan (met name mbt de Dijkgraafstraat)
  • we zijn opgekomen voor de opgevoerde issues van omwonenden, mede door een amendement in te dienen mbt éénrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat ipv tweerichtingsverkeer
  • Uiteindelijk is het Bestemmingsplan unaniem aangenomen, met daarbij onze stemverklaring dat we het niet eens zijn met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling
  • ons amendement voor eenrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat is uiteindelijk niet gehonoreerd, WD heeft ons gesteund (4 stemmen voor en 10 stemmen tegen)

Betoog project “De portier”

= Lokale Energie Strategie

  • er was in basis een voorstel m.b.t. een meningsvormende nota, dit is door het college eenzijdig gewijzigd in een beslisnota
  • wij zijn het niet eens met die eenzijdige wijziging, en vinden de ambitie in de beslisnota ook onvoldoende ambitieus
  • om die reden hebben we tijdens de Raadsvergadering besloten om een amendement in te dienen waarin we de ambitie voor dit thema verhogen, van route 2 naar route 3. Dit amendement is niet aangenomen (2 stemmen voor, 12 stemmen tegen)
  • ook K8D heeft, samen met de Dorpslijsten, een amendement opgesteld. Hierin wilden ze dat de keuze voor zonnepanelen danwel windmolens, tekstueel uit de beslisnota werden gehaald. Dit omdat ze in het Coalitie-akkoord hebben aangegeven in deze raadsperiode niet over windmolens te praten. Dit amendement kon niet op onze steun rekenen daar we weten dat route 2 danwel route 3 niet zonder windenergie kan worden behaald. Dit amendement is uiteindelijk wel aangenomen, net als ons was WD tegen (uitslag: 10 – 4)

Betoog LES (Lokale Energie Strategie

Uiteindelijk is er nog een motie door de volledige raad ingediend over Evenementen (14-0).

We horen het graag als hier verder vragen over zijn.