Raadsvergadering 26 jan. Druten

De volgende 4 thema’s zijn behandeld:

– startnotitie arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid

  * Jeroen heeft een mooi betoog gehouden en aansluitend een motie ingediend waarin we het College verzoeken om meer innovatie(kracht) proactief toe te passen om zoveel mogelijk mensen (alsnog) aan werk te helpen. Deze motie is unaniem gesteund, en wordt ook als positief ervaren door wethouder De Wildt. Goed gedaan dus!
Betoog Startnotitie Arbeidsmarkt en re-integratiebeleid
Motie inzet innovatie door Jeroen

– zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

– Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen

  * Carl heeft een betoog gehouden waarin we in zijn gegaan op het als raad(sfractie) willen hebben van invloed op het moment dat er bij nieuwe projecten keuzes moeten worden gemaakt binnen de grote hoeveelheid ambities die in Woondeal 2.0 is opgenomen. We hebben gemerkt dat de overige partijen hier op een zelfde manier in zitten, wellicht K8D het minst uitgesproken, en hebben een uitspraak van wethouder Brink gekregen dat hij deze wens in de beslisnota van de Woonvisie zal inwilligen. Wordt vervolgd.
Betoog over woondeal door Carl Dolmans

– wijzigingsverordening van de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 Druten