Raadsvergadering don. 28 mrt

Hierbij een verslag van de raadsvergadering van 28 maart jl.:

Op de agenda van de raadsvergadering stond de Update Integrale Aanpak Puiflijk. Carl heeft een goed betoog gehouden over de integrale aanpak Puiflijk, waarin hij duidelijk heeft verwoord dat er van een integrale aanpak wat ons betreft geen sprake is.

De Lier kan met het beschikbaar gestelde budget voor hernieuwbouw nog zeker 10 jaar op de huidige plek blijven, de voetbalclub heeft budget gekregen voor een nieuw clubhuis na de brand die er heeft gewoed en de bouwplannen op locatie Van der Zandt zijn nog niet concreet, dus ‘t Geerke behoeft ook nog geen uitbreiding. Voor ‘t Geerke staat er momenteel voor over 20 jaar een renovatie op de planning.

Door onzekerheid over over Van der Zandt kan kinderdagverblijf De Boerenbende voorlopig ook op de huidige locatie blijven zitten.

We hebben vóór de beslisnota over de Update Integrale Aanpak Puiflijk gestemd vanwege de formalisatie van de denktank Integrale Aanpak Puiflijk, maar tegen de motie om snel tot afronding van de Integrale Aanpak Puiflijk te komen, omdat er volgens ons geen sprake kan zijn van een integrale aanpak zonder concrete bouwplannen.

Dan was er bij het agendapunt Vaststellen bestemmingsplan De Ruijterstraat te Druten nog een motie verkeersveiligheid kruispunt Mr. van Coothstraat – De Ruijterstraat om verkennend  in beeld te brengen welke maatregelen gewenst zijn om een goede verkeersveilige situatie op het kruispunt te herstellen en in de begroting van 2025 budget op te nemen voor onderzoek en eventuele te nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. We hebben vóór deze motie gestemd. Het is een druk kruispunt waar ook veel jonge verkeersdeelnemers op weg naar school overheen moeten.

Tot zover,

Gr. Jeroen

Betoog van Carl over integrale aanpak Puiflijk