Nieuws Druten

Begrotingsvergadering 7 okt 2023

Verslag van de begrotingergadering tijdens de raadvergadering vanuit de visie van SMW fractie

We hebben gisteren een enerverende avond gehad mbt de behandeling van de Begroting 2024-2027.
Ons voornaamste standpunt is dat we zeer kritisch zijn over de Begroting, mede omdat het College voorstelt om 5 miljoen (!) te onttrekken aan de reserves en vooralsnog geen keuzes maakt hoe dit bedrag significant kan worden beperkt. 

We hebben lang overwogen om tegen de Begroting te stemmen, met name om een scherp signaal af te geven. Uiteindelijk hebben we er, mede vanwege het feit dat we ons als SMW verantwoordelijk voelen om samen keuzes te maken, voor gekozen om de beslisnota te accorderen met de volgende stemverklaring: 
“we denken dat we ons punt voldoende hebben weten te maken. Voor ons is het belangrijk om een goed proces af te spreken waarin de Raadsleden een belangrijke rol spelen in het op orde brengen van de financiën door keuzes te maken (in het collegeprogramma). We zijn het niet eens met het bedrag van 5 miljoen dat aan de reserves wordt onttrokken, dit bedrag vinden we onvoldoende onderbouwd met name omdat hier geen gedegen plan onder ligt. De wijze waarop de coalitiepartijen ons (ook tijdens de schorsingen) hebben benaderd, geeft ons voldoende vertrouwen dat ook de coalitie haar best wil doen om hier samen goed voor te gaan zitten. We blijven dan ook kritisch op de Begroting, maar stemmen wel vóór de beslisnota.

De coalitiepartijen hebben daarnaast een Amendement ingediend. Hierbij wordt een link gelegd tussen het verhogen van de OZB (waar onze inwoners voor moeten betalen) en het niet extra uitgeven van geld aan de WDW (ivm extra formatieplaatsen). De coalitiepartijen geven aan dat áls het College vindt dat de OZB omhoog moet (en inwoners dus meer moeten gaan betalen), ze ook naar zichzelf moeten kijken en meer geld moeten besparen/minder geld moeten uitgeven aan de WDW. 
Wij zien deze link niet. We zijn van mening dat deze zaken los van elkaar staan. We zijn blij met de verhoging van de OZB en vinden ook dat er voldoende dient te worden geïnvesteerd in de WDW om de organisatie op orde te krijgen.

Ik hoor het graag als hier verder vragen over zijn.

Betoog begroting 2023-2027

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen en Gijs,
Carl Dolmans

Begrotingsvergadering 7 okt 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering don. 28 sept. 2023

Gisteren hebben we wederom een Raadsvergadering gehad.
Hierbij zijn een tweetal debatstukken aan de orde gekomen, zijnde ‘De Portier’ en ‘Lokale Energie Strategie’.

Hierbij de resultaten van de debatten.

= De Portier

  • we hebben ons betoog gedaan m.b.t. project De Portier; we zijn blij met het plan echter niet blij met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling binnen het plan (met name mbt de Dijkgraafstraat)
  • we zijn opgekomen voor de opgevoerde issues van omwonenden, mede door een amendement in te dienen mbt éénrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat ipv tweerichtingsverkeer
  • Uiteindelijk is het Bestemmingsplan unaniem aangenomen, met daarbij onze stemverklaring dat we het niet eens zijn met de keuze voor het Parkeerhuis en de verkeersafwikkeling
  • ons amendement voor eenrichtingsverkeer in de Dijkgraafstraat is uiteindelijk niet gehonoreerd, WD heeft ons gesteund (4 stemmen voor en 10 stemmen tegen)

Betoog project “De portier”

= Lokale Energie Strategie

  • er was in basis een voorstel m.b.t. een meningsvormende nota, dit is door het college eenzijdig gewijzigd in een beslisnota
  • wij zijn het niet eens met die eenzijdige wijziging, en vinden de ambitie in de beslisnota ook onvoldoende ambitieus
  • om die reden hebben we tijdens de Raadsvergadering besloten om een amendement in te dienen waarin we de ambitie voor dit thema verhogen, van route 2 naar route 3. Dit amendement is niet aangenomen (2 stemmen voor, 12 stemmen tegen)
  • ook K8D heeft, samen met de Dorpslijsten, een amendement opgesteld. Hierin wilden ze dat de keuze voor zonnepanelen danwel windmolens, tekstueel uit de beslisnota werden gehaald. Dit omdat ze in het Coalitie-akkoord hebben aangegeven in deze raadsperiode niet over windmolens te praten. Dit amendement kon niet op onze steun rekenen daar we weten dat route 2 danwel route 3 niet zonder windenergie kan worden behaald. Dit amendement is uiteindelijk wel aangenomen, net als ons was WD tegen (uitslag: 10 – 4)

Betoog LES (Lokale Energie Strategie

Uiteindelijk is er nog een motie door de volledige raad ingediend over Evenementen (14-0).

We horen het graag als hier verder vragen over zijn.

Raadsvergadering don. 28 sept. 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering donderdag 15 juni 2023

Hierbij een korte terugkoppeling n.a.v. de Raadsvergadering van gisteravond 15-06-2023.
Er zijn diverse zaken rondom de Gemeentelijke Regelingen aan bod gekomen.
Veelal betrof dit hamerstukken.

De debatstukken gingen over:

= armoede: we hebben ons betoog gehouden en enkele toezeggingen van de wethouder hierop ontvangen
   Betoog SMW inz. Geldzorgen, Armoede en Schulden

= stimuleringsregeling: deze is aangenomen, aangevuld met een motie die raadsbreed is ondersteund
   Betoog SMW inz. Stimuleringsregeling

= ODRN: aangenomen

= WDW: doorgeschoven naar de volgende RV

= De Lier: we hebben samen met Welzijn een motie ingediend waarin de levensduur verlengende maatregelen niet voor 6-8 jaar maar
voor 10 jaar zijn aangenomen. K8D heeft onze motie gesteund waardoor deze met meerderheid is aangenomen.

   Betoog SMW inz De Lier

  Motie De Lier (aangenomen met 9 voor en 5 tegen)

Aanvullend kunnen we mededelen dat er tijdens de behandeling van het punt ODRN door K8D, Welzijn en SMW een zgn. ‘motie van treurnis’ is ingediend gericht aan wethouder Thoonen.

Raadsvergadering donderdag 15 juni 2023 Meer lezen »

Lintje voor Maikel voor zijn verdiensten aan de gemeenschap! Maar ook voor SMW.

In MFA D’n Dulper in #BovenLeeuwen kreeg Maikel Rubens voor zijn bijzondere verdiensten een lintje van burgemeester Vincent van Neerbos. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij bedanken Maikel van harte voor zijn inzet en feliciteren hem met deze onderscheiding!

Maikel Rubens is sinds 1977 als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Intocht Sint Nicolaas Nijmegen. Vanaf 1992 is hij bestuurslid van deze Stichting, en sinds 2007 penningmeester. Behalve het onderhouden van contacten met betrokken partijen en het verzorgen van de financiën, is de heer Rubens ook creatief en praktisch betrokken bij de intocht. Zo neemt hij al tientallen jaren de rol van Praatjespiet voor zijn rekening.

Van 1999 tot 2011 was hij voorzitter in het bestuur van de Protestantse Gemeente West Maas en Waal, waarvan verschillende jaren als voorzitter. Nog steeds ondersteunt hij het huidige kerkbestuur en helpt gemeenteleden bij juridische vragen.

Vanaf 1998 is de Maikel Rubens betrokken bij de kindervakantieweek in Boven-Leeuwen en in 2008 leidde dit tot de oprichting van Stichting Leefbaarheid Boven-Leeuwen (inmiddels BEP). Tussen 2008 en 2015 was hij penningmeester van deze stichting, vanaf 2015 is hij er secretaris. Hij is sinds 2010 coördinator voor de uitleen van materialen die alle verenigingen in het dorp kunnen gebruiken. Tussen 2008 en 2011 ontwikkelde Maikel Rubens samen met twee medebestuursleden een groene plek in het dorp: Leefpark Groenewoud. Vanaf de opening van het park in 2011 houdt hij zich bezig met de coördinatie van de groenploeg en het onderhouden van het park.

Vanaf 2013 is de heer Rubens actief bij de lokale politieke partij Sociaal Maas en Waal. Niet alleen is hij politiek betrokken, ook zet hij zich in voor allerlei initiatieven die erop gericht zijn om in contact te komen met inwoners.

In 2015 heeft de hij het initiatief genomen tot het oprichten van een gratis juridisch spreekuur voor inwoners van Maas en Waal, met name voor mensen met een laag inkomen.

In 2018 was Maikel Rubens initiator tot de oprichting van een huiskamer in het dorpshuis die gebruikt wordt voor allerlei initiatieven en als ontmoetingsplek voor inwoners van alle leeftijden.

Lintje voor Maikel voor zijn verdiensten aan de gemeenschap! Maar ook voor SMW. Meer lezen »

Raadsvergadering 20 april 2023

Gisteravond hebben we weer een enerverende Raadsvergadering gehad.

Er stonden niet veel debatstukken op de agenda, echter is wel weer het een en ander gebeurd.

Agendapunt Veiligheid

= Jeroen heeft een mooi betoog gehouden over Veiligheid, ook gerelateerd aan Participatie
    Betoog van Jeroen over IPV (Integraal veiligheidsplan)

Agendapunt PVA Integrale Aanpak Puiflijk

= Carl heeft in zijn betoog aangegeven het PVA geen ‘Integraal Plan’ te vinden, de coalitie was hier niet mee eens

= de beslisnota is unaniem aangenomen
    Betoog van Carl over plan van aanpak integrale aanpak Puiflijk

= na een schorsing tussen 1e en 2e termijn hadden we verwacht nog iets van scherpte in het debat te krijgen, echter dit gebeurde niet

= uiteindelijk hebben we tegen de beslisnota gestemd, naar onze mening dient er eerst een besluit te worden genomen over De Lier en daarna pas nagedacht te worden over een Integraal Plan (dat pas over 10 jaar echt status kan krijgen wat ons betreft, op dit moment veel te veel zaken onduidelijk, met name mbt woningbouw en daarmee samenhangend inwonersgroei in Puiflijk)

Agendapunt ‘Participatie en co-creatie’

= we hebben hiervoor een Motie ingediend, samen met de dorpslijsten en Welzijn Druten

= Motie is uiteindelijk unaniem aangenomen, en werd ook ondersteund door Burgemeester (College)
   Betoog-en-motie-Vreemd-Participatie-en-co-creatie.pdf

Agendapunt ‘Beheerplan Invasieve Exoten’

= als door Jeroen aangegeven verdient het aandacht om niet alleen op planten te focussen maar ook op dieren

= als voorloper op de toekomstige beslisnota mbt ‘biodiversiteit’ vinden we dit een belangrijk punt voor SMW

= middels een Motie Vreemd hebben we dit aan de orde gebracht, en deze Motie Vreemd is (na even een chaotische stemming 😊) aangenomen!
   Motie vreemd invasieve exoten (dieren)

= goed gedaan!

Al met al een vruchtbaar overleg, waarin we duidelijk onze standpunten hebben benoemd en wederom weer wat resultaten hebben behaald.

Raadsvergadering 20 april 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering 16 maart 2023

Tijdens de Raadsvergadering van 16 maart jongstleden zijn diverse thema’s aan de orde gekomen. Hieronder volgt een overzicht van onze standpunten met betrekking tot de thema’s alsmede hetgeen we samen hebben bereikt:

Plan van Aanpak ‘behoud van cultuurhistorische waarden’

= ons initiatiefvoorstel voor ‘PVA cultuurhistorische waarden’ is middels een beslisnota aangenomen

= aanvullend hieraan hebben we een amendement voorbereid. Dit kon niet op steun van de volledige raad rekenen

= na een korte schorsing hebben we het amendement gewijzigd in een motie, met focus op ‘actualiseren monumentenbeleid én actualiseren monumentenlijst’; deze motie is unaniem aangenomen door de raad

= de aangenomen motie is toegevoegd aan dit bericht

Strategisch Kompas

= we hebben een motie opgesteld, die we hebben gepresenteerd en waarbij we uiteindelijk hebben besloten deze in te trekken omdat we de voor ons belangrijke punten hebben kunnen toevoegen aan de motie van K8D en Dorpslijst Horssen

= dit heeft geleid tot het definitieve (unaniem aangenomen) amendement (zie bijlage bij dit bericht)

= onze (ingetrokken) motie is ook toegevoegd aan de bijlagen bij dit bericht. Onze onderbouwing hierin zullen we in de toekomst blijven toetsen, met name de juiste betrokkenheid van burgers is daarin voor ons van groot belang

Raadsvergadering 16 maart 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering 26 jan. Druten

De volgende 4 thema’s zijn behandeld:

– startnotitie arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid

  * Jeroen heeft een mooi betoog gehouden en aansluitend een motie ingediend waarin we het College verzoeken om meer innovatie(kracht) proactief toe te passen om zoveel mogelijk mensen (alsnog) aan werk te helpen. Deze motie is unaniem gesteund, en wordt ook als positief ervaren door wethouder De Wildt. Goed gedaan dus!
Betoog Startnotitie Arbeidsmarkt en re-integratiebeleid
Motie inzet innovatie door Jeroen

– zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

– Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen

  * Carl heeft een betoog gehouden waarin we in zijn gegaan op het als raad(sfractie) willen hebben van invloed op het moment dat er bij nieuwe projecten keuzes moeten worden gemaakt binnen de grote hoeveelheid ambities die in Woondeal 2.0 is opgenomen. We hebben gemerkt dat de overige partijen hier op een zelfde manier in zitten, wellicht K8D het minst uitgesproken, en hebben een uitspraak van wethouder Brink gekregen dat hij deze wens in de beslisnota van de Woonvisie zal inwilligen. Wordt vervolgd.
Betoog over woondeal door Carl Dolmans

– wijzigingsverordening van de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 Druten

Raadsvergadering 26 jan. Druten Meer lezen »

Nieuwjaar

Sociaal Maas en Waal wenst iedereen een prettige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Bestuur en fracties van Sociaal Maas en Waal.

Nieuwjaar Meer lezen »