Nieuws Druten

Raadsvergadering 20 april 2023

Gisteravond hebben we weer een enerverende Raadsvergadering gehad.

Er stonden niet veel debatstukken op de agenda, echter is wel weer het een en ander gebeurd.

Agendapunt Veiligheid

= Jeroen heeft een mooi betoog gehouden over Veiligheid, ook gerelateerd aan Participatie
    Betoog van Jeroen over IPV (Integraal veiligheidsplan)

Agendapunt PVA Integrale Aanpak Puiflijk

= Carl heeft in zijn betoog aangegeven het PVA geen ‘Integraal Plan’ te vinden, de coalitie was hier niet mee eens

= de beslisnota is unaniem aangenomen
    Betoog van Carl over plan van aanpak integrale aanpak Puiflijk

= na een schorsing tussen 1e en 2e termijn hadden we verwacht nog iets van scherpte in het debat te krijgen, echter dit gebeurde niet

= uiteindelijk hebben we tegen de beslisnota gestemd, naar onze mening dient er eerst een besluit te worden genomen over De Lier en daarna pas nagedacht te worden over een Integraal Plan (dat pas over 10 jaar echt status kan krijgen wat ons betreft, op dit moment veel te veel zaken onduidelijk, met name mbt woningbouw en daarmee samenhangend inwonersgroei in Puiflijk)

Agendapunt ‘Participatie en co-creatie’

= we hebben hiervoor een Motie ingediend, samen met de dorpslijsten en Welzijn Druten

= Motie is uiteindelijk unaniem aangenomen, en werd ook ondersteund door Burgemeester (College)
   Betoog-en-motie-Vreemd-Participatie-en-co-creatie.pdf

Agendapunt ‘Beheerplan Invasieve Exoten’

= als door Jeroen aangegeven verdient het aandacht om niet alleen op planten te focussen maar ook op dieren

= als voorloper op de toekomstige beslisnota mbt ‘biodiversiteit’ vinden we dit een belangrijk punt voor SMW

= middels een Motie Vreemd hebben we dit aan de orde gebracht, en deze Motie Vreemd is (na even een chaotische stemming 😊) aangenomen!
   Motie vreemd invasieve exoten (dieren)

= goed gedaan!

Al met al een vruchtbaar overleg, waarin we duidelijk onze standpunten hebben benoemd en wederom weer wat resultaten hebben behaald.

Raadsvergadering 20 april 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering 16 maart 2023

Tijdens de Raadsvergadering van 16 maart jongstleden zijn diverse thema’s aan de orde gekomen. Hieronder volgt een overzicht van onze standpunten met betrekking tot de thema’s alsmede hetgeen we samen hebben bereikt:

Plan van Aanpak ‘behoud van cultuurhistorische waarden’

= ons initiatiefvoorstel voor ‘PVA cultuurhistorische waarden’ is middels een beslisnota aangenomen

= aanvullend hieraan hebben we een amendement voorbereid. Dit kon niet op steun van de volledige raad rekenen

= na een korte schorsing hebben we het amendement gewijzigd in een motie, met focus op ‘actualiseren monumentenbeleid én actualiseren monumentenlijst’; deze motie is unaniem aangenomen door de raad

= de aangenomen motie is toegevoegd aan dit bericht

Strategisch Kompas

= we hebben een motie opgesteld, die we hebben gepresenteerd en waarbij we uiteindelijk hebben besloten deze in te trekken omdat we de voor ons belangrijke punten hebben kunnen toevoegen aan de motie van K8D en Dorpslijst Horssen

= dit heeft geleid tot het definitieve (unaniem aangenomen) amendement (zie bijlage bij dit bericht)

= onze (ingetrokken) motie is ook toegevoegd aan de bijlagen bij dit bericht. Onze onderbouwing hierin zullen we in de toekomst blijven toetsen, met name de juiste betrokkenheid van burgers is daarin voor ons van groot belang

Raadsvergadering 16 maart 2023 Meer lezen »

Raadsvergadering 26 jan. Druten

De volgende 4 thema’s zijn behandeld:

– startnotitie arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid

  * Jeroen heeft een mooi betoog gehouden en aansluitend een motie ingediend waarin we het College verzoeken om meer innovatie(kracht) proactief toe te passen om zoveel mogelijk mensen (alsnog) aan werk te helpen. Deze motie is unaniem gesteund, en wordt ook als positief ervaren door wethouder De Wildt. Goed gedaan dus!
Betoog Startnotitie Arbeidsmarkt en re-integratiebeleid
Motie inzet innovatie door Jeroen

– zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

– Woondeal 2.0 regio Arnhem-Nijmegen

  * Carl heeft een betoog gehouden waarin we in zijn gegaan op het als raad(sfractie) willen hebben van invloed op het moment dat er bij nieuwe projecten keuzes moeten worden gemaakt binnen de grote hoeveelheid ambities die in Woondeal 2.0 is opgenomen. We hebben gemerkt dat de overige partijen hier op een zelfde manier in zitten, wellicht K8D het minst uitgesproken, en hebben een uitspraak van wethouder Brink gekregen dat hij deze wens in de beslisnota van de Woonvisie zal inwilligen. Wordt vervolgd.
Betoog over woondeal door Carl Dolmans

– wijzigingsverordening van de verordening op de heffing en invordering van leges 2023 Druten

Raadsvergadering 26 jan. Druten Meer lezen »

Nieuwjaar

Sociaal Maas en Waal wenst iedereen een prettige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Bestuur en fracties van Sociaal Maas en Waal.

Nieuwjaar Meer lezen »

De nieuwe fractievoorzitter Carl spreekt bij het afscheid Dini.

Carl tijdens raadsvergadering.

Afscheidsspeech van Dini bij laatste raadsvergadering 15 dec. 2022.

Voor deze keer, voorzitter, maar ook college, collega raadsleden en overige aanwezigen,
11 jaar ben ik fractievoorzitter geweest,eerst voor Akkoord’94 en vanaf 2016 voor Sociaal Maas en Waal. Met Henk van Rensen, Harrie Linthorst en Ton Ebben.

Als partij hebben we ons altijd op de inhoud geconcentreerd en niet op electorale afwegingen.
In die zin wordt SMW ook gewaardeerd en gezien als een betrouwbare partij met herkenbare standpunten over gelijke kansen voor iedereen.
Dat gaat over duurzaamheid, wonen,energietransitie en armoedebeleid.
Het vergt energie en vasthoudendheid om onze standpunten te blijven verdedigen.
Ik denk hierbij aan de discussies over de noodzaak van windenergie.
Ik ben daarvoor zelfs door De Gelderlander genomineerd voor de Pieter Omzigtprijs op het onderwerp vasthoudendheid.
Niet gewonnen overigens.
Het plan om in 2040 klimaatneutraal te zijn, waar voor nog dank aan Han Blok en Froukje Balk, werd niet direct omarmd. Daar is nog werk aan de winkel.

Waar we trots op mogen zijn: recent:

Mede door onze voorstellen komt er een breder en eerlijker armoedebeleid in Druten.
De kinder/jeugd gemeenteraad wordt nieuw leven ingeblazen.
Geld voor de Voedselbank
Komt er een regenboog pad of een variatie daarop in Druten? Leerlingen van de Pax denken mee.
En dankzij Ton Ebben en Wil v.d. Dobbelsteen liggen er twee initiatiefvoorstellen over biodiversiteit en cultuurhistorische landschappen en beschermde dorpsgezichten. Zelfs voor aangenomen voorstellen moet je aandacht blijven vragen.
Door de jaren heen bouw je kennis, ervaring en een netwerk op.
Maar je ontwikkelt daarin een routine, een eigen stijl en die is zo langzamerhand wel bekend.
Daarom ben ik blij met Carl, Jeroen en Gijs die een nieuwe lichting vertegenwoordigen met enthousiasme, nieuwe ideeen en invalshoeken.
Ik zeg niet de partij vaarwel, maar wel het raadswerk.

Ik bedank het college en de raadsleden voor de samenwerking in de afgelopen jaren, maar ook de ambtenaren,de griffie, het bestuurssecretariaat en de bodes voor alle koffie en met name Karel voor de bitterballen…
Een tip voor de vrouwelijke raadsleden: ga eens met elkaar lunchen en kijk eens naar voorstellen met die andere blik. tenslotte is de helft van Druten vrouw.
Van Jan kreeg ik op 15-12-11 het boek: Mark Rutte is lesbisch.
Precies 11 jaar later neem ik afscheid.

Nu Mark Rutte nog…..

Betoog tijdens de raadsvergadering van 15 dec. tijdens de raadsvergadering

  • de beslisnota mbt de Najaarsnota is aangenomen, waarbij we als fractie ‘voor’ hebben gestemd op het amendement van de coalitie om de vrijgevallen kapitaallasten (van de Lier) ook te reserveren voor De Lier.
  • de beslisnota mbt ’t Klosterhufke is aangenomen, waarbij we van de wethouder (De Wildt) de toezegging hebben gekregen dat circulariteit zeker een thema wordt in de verdere uitwerking van het plan (niet een 100% circulair gebouw, maar zeker wel het toepassen van circulaire materialen en/of het uitvoeren van demontabele knooppunten (vanuit ‘losmaakbaarheid’)
  • middels onze stemverklaring hebben we vóór de beslisnota mbt de GMR gestemd echter tégen ‘punt B’ (dat er op Drutens grondgebied absoluut geen windmolens langs de N322 gaan komen)
  • we hebben voor het amendement van K8D gestemd, waardoor er een betere bereikbaarheid komt vanuit het busstation in Druten naar de Nijmeegse ziekenhuizen en het treinstation in Wijchen
  • we hebben tegen het amendement van DPDZ gestemd inz het creëren van een voorkeurspositie voor ‘Drutense boeren’ (tov boeren ‘van elders’) om een mogelijk stikstofintensief bedrijf binnen de gemeentegrenzen te realiseren; vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ vonden we dit niet gepast. Los van de Dorpslijsten waren K8D en WD dat volledig met ons eens
  • de beslisnota over het vaststellen van de leges- en belastingverordeningen Druten 2023 is aangenomen
  • we hebben ‘voor’ het aannemen van het amendement van de coalitie gestemd om de tarieven voor zwemlessen (diploma A) niet met de CPI-index (14,5%) te verhogen maar met 3%
  • wij hebben tegen de beslisnota ‘wijziging Delegatiebesluit Druten ivm inwerkingtreding Omgevingswet’ gestemd (‘blanco’ kon niet)
  • de reden hiervoor is dat we de aanvliegroute om tot deze beslisnota te komen niet juist vonden. We vinden dat het College en de Raad met elkaar in gesprek moeten om houding/gedrag/aanpak te bespreken in de nieuwe werkwijze die van ons gevraagd wordt met ingang van deze nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is overleg nodig, en pas daarna kunnen we volgens onze fractie ook daadwerkelijk bepalen welke taken/verantwoordelijkheden we delegeren naar het College. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de wethouder om (begin) volgend jaar een Informatienota te verstrekken en spoedig daarna een Informatieavond te organiseren waarin we dit thema met elkaar kunnen bespreken. Wordt vervolgd dus

Ik hoor het graag als hier verder nog vragen over zijn.

Met vriendelijke groet,
Carl Dolmans

Betogen tijdens raadsvergadering over najaarsnota op 15 dec 2022 door Carl.

De nieuwe fractievoorzitter Carl spreekt bij het afscheid Dini. Meer lezen »

Raadsvergadering 10 nov. 2020

Op 10 november is de begroting 2023 vastgesteld in de gemeenteraad van Druten.

SMW heeft armoedebeleid als speerpunt  en een motie daarover, ondertekend door alle partijen om €100.000 beschikbaar te stellen en steun voor de Voedselbank van €4500,00 kreeg  dus raadsbrede steun.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de raad voor een belangrijk onderwerp met dank aan alle fracties.

SMW heeft verder ingestemd met een begrotingswijziging voor de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Er komt een kinder/jeugdgemeenteraad, die ook echt betrokken kan worden bij voor hun interessante plannen.

De coalitiepartijen ( Kernachtig Druten en Samenwerkende Dorpslijsten) werden het niet eens over de manier waarop voetbalclub SCP geholpen moet worden na de brand van vorig jaar.

Een opmerkelijke situatie, die leidde tot een goedkeuring voor het plan om de herbouw van het clubgebouw ter hand te nemen.

Onze inbreng over de WDW en de begroting zijn bijgevoegd.

Betoog t.a.v. begroting

Betoog t.a.v. WDW (Werkmaatschappij Druten Wijchen)

Raadsvergadering 10 nov. 2020 Meer lezen »

Burgerlid Gijs Haerkens

Naam: Burgerlid Gijs Haerkens

Woont samen met: Josine, Keet (onze poes) en binnenkort een kleine jongen

Leeftijd: 31

Werkzaamheden: verbetermanager Parkinsonzorg Radboudumc

Hobby: Bergsport, kamperen, hardlopen, bierbrouwen, lezen

Ik ben actief in SMW omdat:

Ik geloof sterk in progressieve politiek die er is voor alle mensen. In de gemeente Druten is SMW de partij die deze visie naar mijn gevoel het beste uitdraagt. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van mijn generatie zichtbaar zijn in de lokale politiek omdat veel van de huidige crises hen in het bijzonder aangaan. Ik ben nieuwsgierig ingesteld en benieuwd hoe lokale besluitvorming tot stand komt en bij kan dragen aan een eerlijke en groene gemeente. Mijn persoonlijke missie is daarbij om ervoor te zorgen dat politiek meer gaat leven door niet over mensen te praten maar met mensen. SMW geeft mij de kans om hieraan bij te dragen.

Ik vind politiek belangrijk omdat:

Het vertrouwen in de politiek is historisch laag en ik denk dat weinig mensen voelen dat de politiek voldoende aansluit op hun dagelijkse leefwereld. Dat is ontzettend zonde want juist in deze tijd met al zijn onzekerheden geloof ik dat politiek er voor mensen kan en moet zijn. Niet zozeer omdat de politiek alle zorgen weg kan nemen maar wel omdat de politiek ervoor kan zorgen dat mensen optimaal worden geholpen om met deze onzekerheden om te gaan. Het is fantastisch dat we een systeem hebben waarin dat kan en er mensen zijn die zich hiervoor inzetten.

Burgerlid Gijs Haerkens Meer lezen »