Nieuws Druten

Nieuwjaar

Sociaal Maas en Waal wenst iedereen een prettige en veilige jaarwisseling en een voorspoedig 2023.

Bestuur en fracties van Sociaal Maas en Waal.

De nieuwe fractievoorzitter Carl spreekt bij het afscheid Dini.

Carl tijdens raadsvergadering.

Afscheidsspeech van Dini bij laatste raadsvergadering 15 dec. 2022.

Voor deze keer, voorzitter, maar ook college, collega raadsleden en overige aanwezigen,
11 jaar ben ik fractievoorzitter geweest,eerst voor Akkoord’94 en vanaf 2016 voor Sociaal Maas en Waal. Met Henk van Rensen, Harrie Linthorst en Ton Ebben.

Als partij hebben we ons altijd op de inhoud geconcentreerd en niet op electorale afwegingen.
In die zin wordt SMW ook gewaardeerd en gezien als een betrouwbare partij met herkenbare standpunten over gelijke kansen voor iedereen.
Dat gaat over duurzaamheid, wonen,energietransitie en armoedebeleid.
Het vergt energie en vasthoudendheid om onze standpunten te blijven verdedigen.
Ik denk hierbij aan de discussies over de noodzaak van windenergie.
Ik ben daarvoor zelfs door De Gelderlander genomineerd voor de Pieter Omzigtprijs op het onderwerp vasthoudendheid.
Niet gewonnen overigens.
Het plan om in 2040 klimaatneutraal te zijn, waar voor nog dank aan Han Blok en Froukje Balk, werd niet direct omarmd. Daar is nog werk aan de winkel.

Waar we trots op mogen zijn: recent:

Mede door onze voorstellen komt er een breder en eerlijker armoedebeleid in Druten.
De kinder/jeugd gemeenteraad wordt nieuw leven ingeblazen.
Geld voor de Voedselbank
Komt er een regenboog pad of een variatie daarop in Druten? Leerlingen van de Pax denken mee.
En dankzij Ton Ebben en Wil v.d. Dobbelsteen liggen er twee initiatiefvoorstellen over biodiversiteit en cultuurhistorische landschappen en beschermde dorpsgezichten. Zelfs voor aangenomen voorstellen moet je aandacht blijven vragen.
Door de jaren heen bouw je kennis, ervaring en een netwerk op.
Maar je ontwikkelt daarin een routine, een eigen stijl en die is zo langzamerhand wel bekend.
Daarom ben ik blij met Carl, Jeroen en Gijs die een nieuwe lichting vertegenwoordigen met enthousiasme, nieuwe ideeen en invalshoeken.
Ik zeg niet de partij vaarwel, maar wel het raadswerk.

Ik bedank het college en de raadsleden voor de samenwerking in de afgelopen jaren, maar ook de ambtenaren,de griffie, het bestuurssecretariaat en de bodes voor alle koffie en met name Karel voor de bitterballen…
Een tip voor de vrouwelijke raadsleden: ga eens met elkaar lunchen en kijk eens naar voorstellen met die andere blik. tenslotte is de helft van Druten vrouw.
Van Jan kreeg ik op 15-12-11 het boek: Mark Rutte is lesbisch.
Precies 11 jaar later neem ik afscheid.

Nu Mark Rutte nog…..

Betoog tijdens de raadsvergadering van 15 dec. tijdens de raadsvergadering

 • de beslisnota mbt de Najaarsnota is aangenomen, waarbij we als fractie ‘voor’ hebben gestemd op het amendement van de coalitie om de vrijgevallen kapitaallasten (van de Lier) ook te reserveren voor De Lier.
 • de beslisnota mbt ’t Klosterhufke is aangenomen, waarbij we van de wethouder (De Wildt) de toezegging hebben gekregen dat circulariteit zeker een thema wordt in de verdere uitwerking van het plan (niet een 100% circulair gebouw, maar zeker wel het toepassen van circulaire materialen en/of het uitvoeren van demontabele knooppunten (vanuit ‘losmaakbaarheid’)
 • middels onze stemverklaring hebben we vóór de beslisnota mbt de GMR gestemd echter tégen ‘punt B’ (dat er op Drutens grondgebied absoluut geen windmolens langs de N322 gaan komen)
 • we hebben voor het amendement van K8D gestemd, waardoor er een betere bereikbaarheid komt vanuit het busstation in Druten naar de Nijmeegse ziekenhuizen en het treinstation in Wijchen
 • we hebben tegen het amendement van DPDZ gestemd inz het creëren van een voorkeurspositie voor ‘Drutense boeren’ (tov boeren ‘van elders’) om een mogelijk stikstofintensief bedrijf binnen de gemeentegrenzen te realiseren; vanuit ‘gelijke kansen voor iedereen’ vonden we dit niet gepast. Los van de Dorpslijsten waren K8D en WD dat volledig met ons eens
 • de beslisnota over het vaststellen van de leges- en belastingverordeningen Druten 2023 is aangenomen
 • we hebben ‘voor’ het aannemen van het amendement van de coalitie gestemd om de tarieven voor zwemlessen (diploma A) niet met de CPI-index (14,5%) te verhogen maar met 3%
 • wij hebben tegen de beslisnota ‘wijziging Delegatiebesluit Druten ivm inwerkingtreding Omgevingswet’ gestemd (‘blanco’ kon niet)
 • de reden hiervoor is dat we de aanvliegroute om tot deze beslisnota te komen niet juist vonden. We vinden dat het College en de Raad met elkaar in gesprek moeten om houding/gedrag/aanpak te bespreken in de nieuwe werkwijze die van ons gevraagd wordt met ingang van deze nieuwe Omgevingswet. Hiervoor is overleg nodig, en pas daarna kunnen we volgens onze fractie ook daadwerkelijk bepalen welke taken/verantwoordelijkheden we delegeren naar het College. Er zijn toezeggingen gedaan vanuit de wethouder om (begin) volgend jaar een Informatienota te verstrekken en spoedig daarna een Informatieavond te organiseren waarin we dit thema met elkaar kunnen bespreken. Wordt vervolgd dus

Ik hoor het graag als hier verder nog vragen over zijn.

Met vriendelijke groet,
Carl Dolmans

Betogen tijdens raadsvergadering over najaarsnota op 15 dec 2022 door Carl.

Dini met het artikel in de Maas en Waler: “Dat ben ik”.

 

Klik op foto voor hele artikel.

Raadsvergadering 10 nov. 2020

Op 10 november is de begroting 2023 vastgesteld in de gemeenteraad van Druten.

SMW heeft armoedebeleid als speerpunt  en een motie daarover, ondertekend door alle partijen om €100.000 beschikbaar te stellen en steun voor de Voedselbank van €4500,00 kreeg  dus raadsbrede steun.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de raad voor een belangrijk onderwerp met dank aan alle fracties.

SMW heeft verder ingestemd met een begrotingswijziging voor de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Er komt een kinder/jeugdgemeenteraad, die ook echt betrokken kan worden bij voor hun interessante plannen.

De coalitiepartijen ( Kernachtig Druten en Samenwerkende Dorpslijsten) werden het niet eens over de manier waarop voetbalclub SCP geholpen moet worden na de brand van vorig jaar.

Een opmerkelijke situatie, die leidde tot een goedkeuring voor het plan om de herbouw van het clubgebouw ter hand te nemen.

Onze inbreng over de WDW en de begroting zijn bijgevoegd.

Betoog t.a.v. begroting

Betoog t.a.v. WDW (Werkmaatschappij Druten Wijchen)

Burgerlid Gijs Haerkens

Naam: Burgerlid Gijs Haerkens

Woont samen met: Josine, Keet (onze poes) en binnenkort een kleine jongen

Leeftijd: 31

Werkzaamheden: verbetermanager Parkinsonzorg Radboudumc

Hobby: Bergsport, kamperen, hardlopen, bierbrouwen, lezen

Ik ben actief in SMW omdat:

Ik geloof sterk in progressieve politiek die er is voor alle mensen. In de gemeente Druten is SMW de partij die deze visie naar mijn gevoel het beste uitdraagt. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van mijn generatie zichtbaar zijn in de lokale politiek omdat veel van de huidige crises hen in het bijzonder aangaan. Ik ben nieuwsgierig ingesteld en benieuwd hoe lokale besluitvorming tot stand komt en bij kan dragen aan een eerlijke en groene gemeente. Mijn persoonlijke missie is daarbij om ervoor te zorgen dat politiek meer gaat leven door niet over mensen te praten maar met mensen. SMW geeft mij de kans om hieraan bij te dragen.

Ik vind politiek belangrijk omdat:

Het vertrouwen in de politiek is historisch laag en ik denk dat weinig mensen voelen dat de politiek voldoende aansluit op hun dagelijkse leefwereld. Dat is ontzettend zonde want juist in deze tijd met al zijn onzekerheden geloof ik dat politiek er voor mensen kan en moet zijn. Niet zozeer omdat de politiek alle zorgen weg kan nemen maar wel omdat de politiek ervoor kan zorgen dat mensen optimaal worden geholpen om met deze onzekerheden om te gaan. Het is fantastisch dat we een systeem hebben waarin dat kan en er mensen zijn die zich hiervoor inzetten.

Voedselwinkel

Tijdens de RTG van 8 september hebben we aangegeven dat wij als Sociaal Maas en Waal ‘een motie’ willen indienen. Een motie over Armoedebeleid, die breder is dan alleen de Voedselwinkel.

Uw raad vond ons de vorige keer niet concreet genoeg. U had het gevoel dat we er echt van alles bijhaalden. Dit klopt in zekere zin ook. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen en om dat mogelijk te maken moeten we ‘Armoede’ aanpakken, en niet alleen praten over de Voedselwinkel.

De overige partijen in de raad van Druten: Kernachtig Druten, Dorpslijsten Horssen, Afferden en Puiflijk Druten Zuid en Welzijn Druten vonden het niet nodig de motie hierover te steunen.

Laat ik beginnen met aan te geven dat er op dit moment 1,3 miljoen mensen in Nederland zijn die onder de armoedegrens leven. Al deze mensen zouden gebruik mogen maken van de Voedselwinkel..

Raadsvergadering 7 juli

En nu zomerreces…

Maar voor het zover was stond er op  7 juli nog een raadsvergadering op de agenda.

De perspectiefnota 2022 is behandeld. Deze rapporteert over de financiële voortgang in 2022 en geeft een doorkijk in de te maken keuzes voor 2022-2026.

Om dan als coalitie €500.000 alvast te claimen voor de Lier, terwijl dat in de  begroting voor 2023 in november thuishoort, is een signaal dat de Lier voor de coalitie een splijtzwam  dreigt te worden.

Wat zijn verkiezingsbeloftes waard, hoeveel draaien kan men maken en hoezo nieuwe politiek?

SMW heeft daarom zijn goedkeuring niet aan de perspectiefnota kunnen geven.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor armoedebestrijding: niet alleen in financiële zin, maar ook gepleit voor een integrale aanpak en meer flankerend beleid.

Er komt een beleidsplan in 2023, wij gaan dat kritisch volgen.

Carl Dolmans heeft een scherpe analyse gegeven van de situatie bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.
Betoog van Carl Dolmans hierover

Betoog van Dini Uitdehaag over perspectiefnota

Boeren uit Maas en Waal protesterend tegen plannen stikstofreductie tijdens de Raadsvergadering voor het gemeentehuis.

Deze reactie geeft SMW op de hoofdlijnen van beleid 2022-2026.

Naar aanleiding van contact met griffier:

 1. Wat is de status van Hoofdlijnen van beleid?
  Staat als ingekomen stuk op de agenda.
  Coalitie :proces en inhoudelijke presentatie.
 2. Wat is onze reactie?
  Op proces:
 • Externe formateur ,die geen partij is in het gesprek om op te halen waar de overeenkomsten en de verschillen zaten.
 • Door eerste gesprek is verwachting gewekt: we praten door in tweede gesprek.
 • Daar werd de conclusie al meegedeeld dat SMW niet meedeed: weinig enthousiasme bespeurd, niet de naam van de beoogde wethouder, oppositie niet te klein.
 • Geen dialoog om inhoudelijke argumenten uit te wisselen
 • Onze conclusie: oude coalitie onder het oude gesternte.

Op inhoud:
Ik wil refereren aan de wens voor een nieuwe politiek: een gezamenlijke aanpak voor college- en niet collegepartijen.
SMW ziet dit als een kans om onze belangrijke punten onder de aandacht te brengen. Ons programma heet niet voor niets Gelijke Kansen.
Maar wat betekent dat en wat is daarvoor nodig?
Wij willen meedenken in de uitwerking van de hoofdlijnen.
De volgende onderwerpen zijn hierbij voor ons belangrijk:

 1. Armoedebestrijding wordt wel genoemd, maar moet wat ons betreft prominent in de plannen worden opgenomen.
  Dat vraagt concrete daadkrachtige acties, met name gericht op preventie voor alle doelgroepen.

 2. Windenergie: waarom is de keuze gemaakt om niet met windenergie aan de slag te gaan?
  Hoe past dit in een langetermijnvisie op energietransitie en klimaatverandering?
 1. De motie van SMW over burgerparticipatie zien we terug in het stuk.
  Biedt perspectief. De kernwethouders kunnen daar een rol in spelen, maar dan zal dat anders ingevuld dan met de wijkwethouders.

 2. Een visie op biodiversiteit is al ontwikkeld en gaat niet alleen over het beperken van afvalstromen: de basis ligt er al in ons initiatiefvoorstel: raadsbreed ondersteund. Nu de schouders onder het uitvoeringsplan.

 3. Wonen
  Wat ons betreft moet het toetsingskader en instrumentarium voor goedkope en betaalbare woningen opnieuw onder de loep worden genomen gezien de huidige markt. En het juiste gesprek aangaan met de corporatie over de prestatieafspraken.
  Een integrale visie niet alleen formuleren op Puiflijk maar op alle dorpskernen en de gemeente Druten als geheel.
  Wij delen de wens om het kortetermijndenken om te zetten naar een langere termijnvisie voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

 4. Regionale samenwerking bij grote thema’s in zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu en woningbouw samen met WMW, Beuningen en Wijchen.
  Is dit een voorbeeld van een langeretermijnvisie over de toekomst van Maas en Waal en als stip op de horizon?

 5. Over de inclusieagenda willen we meedenken over opzet en uitvoering.

 6. Onderwijs: juist hier gaat het om gelijke kansen. Bestrijden van kansenongelijkheid ontbreekt als belangrijk speerpunt en moet in brede zin gekoppeld worden aan de andere domeinen.

Dit is slechts een aanzet tot een akkoord:
Met bovenstaande punten maken we duidelijk wat wij mee willen geven aan college en coalitie.
Wanneer denkt men een akkoord te kunnen presenteren?

Tot slot :Financiën:
De alarmbellen rinkelen bij de cijfers :
Het is mogelijk dat door de financiële onzekerheid de aankomende jaren deze hoofdlijnen niet geheel of getemporiseerd kunnen worden uitgevoerd.
Hoe kunnen we nu keuzes maken als de financiële dekking er niet is?
Zien we daar al iets van terug in de PPN of komt dat pas bij de programmabegroting terug?
Of ziet de coalitie andere mogelijkheden?

Gemeentelijk geld voor extra kunstgrasveld DIO

Het voorstel om hiervoor € 175.000 aan DIO te geven ,werd in de raad breed gesteund.
Alleen SMW heeft hier tegen gestemd.
Waarom?

 1. Privatisering in 2013:alle verenigingen kregen nog 1 x geld van de gemeente en moesten zichzelf gaan bedruipen. Inhoudelijk verschuiving van beleid ten gunste van 1 club.
 2. Voor DIO wordt een uitzondering gemaakt; niet fair t.o.v. andere verenigingen
 3. Doe eerst onderzoek naar ALLE verenigingen voordat je een uitzondering maakt.
 4. De financiële situatie van de gemeente is verre van rooskleurig. In de perspectiefnota zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden en dan is nu dit geld al uitgeven een slechte zaak.