Nieuws Druten

Raadsvergadering 10 nov. 2020

Op 10 november is de begroting 2023 vastgesteld in de gemeenteraad van Druten.

SMW heeft armoedebeleid als speerpunt  en een motie daarover, ondertekend door alle partijen om €100.000 beschikbaar te stellen en steun voor de Voedselbank van €4500,00 kreeg  dus raadsbrede steun.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking in de raad voor een belangrijk onderwerp met dank aan alle fracties.

SMW heeft verder ingestemd met een begrotingswijziging voor de Werkorganisatie Druten Wijchen.

Er komt een kinder/jeugdgemeenteraad, die ook echt betrokken kan worden bij voor hun interessante plannen.

De coalitiepartijen ( Kernachtig Druten en Samenwerkende Dorpslijsten) werden het niet eens over de manier waarop voetbalclub SCP geholpen moet worden na de brand van vorig jaar.

Een opmerkelijke situatie, die leidde tot een goedkeuring voor het plan om de herbouw van het clubgebouw ter hand te nemen.

Onze inbreng over de WDW en de begroting zijn bijgevoegd.

Betoog t.a.v. begroting

Betoog t.a.v. WDW (Werkmaatschappij Druten Wijchen)

Raadsvergadering 10 nov. 2020 Meer lezen »

Burgerlid Gijs Haerkens

Naam: Burgerlid Gijs Haerkens

Woont samen met: Josine, Keet (onze poes) en binnenkort een kleine jongen

Leeftijd: 31

Werkzaamheden: verbetermanager Parkinsonzorg Radboudumc

Hobby: Bergsport, kamperen, hardlopen, bierbrouwen, lezen

Ik ben actief in SMW omdat:

Ik geloof sterk in progressieve politiek die er is voor alle mensen. In de gemeente Druten is SMW de partij die deze visie naar mijn gevoel het beste uitdraagt. Ik vind het belangrijk dat ook mensen van mijn generatie zichtbaar zijn in de lokale politiek omdat veel van de huidige crises hen in het bijzonder aangaan. Ik ben nieuwsgierig ingesteld en benieuwd hoe lokale besluitvorming tot stand komt en bij kan dragen aan een eerlijke en groene gemeente. Mijn persoonlijke missie is daarbij om ervoor te zorgen dat politiek meer gaat leven door niet over mensen te praten maar met mensen. SMW geeft mij de kans om hieraan bij te dragen.

Ik vind politiek belangrijk omdat:

Het vertrouwen in de politiek is historisch laag en ik denk dat weinig mensen voelen dat de politiek voldoende aansluit op hun dagelijkse leefwereld. Dat is ontzettend zonde want juist in deze tijd met al zijn onzekerheden geloof ik dat politiek er voor mensen kan en moet zijn. Niet zozeer omdat de politiek alle zorgen weg kan nemen maar wel omdat de politiek ervoor kan zorgen dat mensen optimaal worden geholpen om met deze onzekerheden om te gaan. Het is fantastisch dat we een systeem hebben waarin dat kan en er mensen zijn die zich hiervoor inzetten.

Burgerlid Gijs Haerkens Meer lezen »

Voedselwinkel

Tijdens de RTG van 8 september hebben we aangegeven dat wij als Sociaal Maas en Waal ‘een motie’ willen indienen. Een motie over Armoedebeleid, die breder is dan alleen de Voedselwinkel.

Uw raad vond ons de vorige keer niet concreet genoeg. U had het gevoel dat we er echt van alles bijhaalden. Dit klopt in zekere zin ook. Wij zijn voor gelijke kansen voor iedereen en om dat mogelijk te maken moeten we ‘Armoede’ aanpakken, en niet alleen praten over de Voedselwinkel.

De overige partijen in de raad van Druten: Kernachtig Druten, Dorpslijsten Horssen, Afferden en Puiflijk Druten Zuid en Welzijn Druten vonden het niet nodig de motie hierover te steunen.

Laat ik beginnen met aan te geven dat er op dit moment 1,3 miljoen mensen in Nederland zijn die onder de armoedegrens leven. Al deze mensen zouden gebruik mogen maken van de Voedselwinkel..

Voedselwinkel Meer lezen »

Raadsvergadering 7 juli

En nu zomerreces…

Maar voor het zover was stond er op  7 juli nog een raadsvergadering op de agenda.

De perspectiefnota 2022 is behandeld. Deze rapporteert over de financiële voortgang in 2022 en geeft een doorkijk in de te maken keuzes voor 2022-2026.

Om dan als coalitie €500.000 alvast te claimen voor de Lier, terwijl dat in de  begroting voor 2023 in november thuishoort, is een signaal dat de Lier voor de coalitie een splijtzwam  dreigt te worden.

Wat zijn verkiezingsbeloftes waard, hoeveel draaien kan men maken en hoezo nieuwe politiek?

SMW heeft daarom zijn goedkeuring niet aan de perspectiefnota kunnen geven.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor armoedebestrijding: niet alleen in financiële zin, maar ook gepleit voor een integrale aanpak en meer flankerend beleid.

Er komt een beleidsplan in 2023, wij gaan dat kritisch volgen.

Carl Dolmans heeft een scherpe analyse gegeven van de situatie bij de Werkorganisatie Druten Wijchen.
Betoog van Carl Dolmans hierover

Betoog van Dini Uitdehaag over perspectiefnota

Boeren uit Maas en Waal protesterend tegen plannen stikstofreductie tijdens de Raadsvergadering voor het gemeentehuis.

Raadsvergadering 7 juli Meer lezen »

Deze reactie geeft SMW op de hoofdlijnen van beleid 2022-2026.

Naar aanleiding van contact met griffier:

 1. Wat is de status van Hoofdlijnen van beleid?
  Staat als ingekomen stuk op de agenda.
  Coalitie :proces en inhoudelijke presentatie.
 2. Wat is onze reactie?
  Op proces:
 • Externe formateur ,die geen partij is in het gesprek om op te halen waar de overeenkomsten en de verschillen zaten.
 • Door eerste gesprek is verwachting gewekt: we praten door in tweede gesprek.
 • Daar werd de conclusie al meegedeeld dat SMW niet meedeed: weinig enthousiasme bespeurd, niet de naam van de beoogde wethouder, oppositie niet te klein.
 • Geen dialoog om inhoudelijke argumenten uit te wisselen
 • Onze conclusie: oude coalitie onder het oude gesternte.

Op inhoud:
Ik wil refereren aan de wens voor een nieuwe politiek: een gezamenlijke aanpak voor college- en niet collegepartijen.
SMW ziet dit als een kans om onze belangrijke punten onder de aandacht te brengen. Ons programma heet niet voor niets Gelijke Kansen.
Maar wat betekent dat en wat is daarvoor nodig?
Wij willen meedenken in de uitwerking van de hoofdlijnen.
De volgende onderwerpen zijn hierbij voor ons belangrijk:

 1. Armoedebestrijding wordt wel genoemd, maar moet wat ons betreft prominent in de plannen worden opgenomen.
  Dat vraagt concrete daadkrachtige acties, met name gericht op preventie voor alle doelgroepen.

 2. Windenergie: waarom is de keuze gemaakt om niet met windenergie aan de slag te gaan?
  Hoe past dit in een langetermijnvisie op energietransitie en klimaatverandering?
 1. De motie van SMW over burgerparticipatie zien we terug in het stuk.
  Biedt perspectief. De kernwethouders kunnen daar een rol in spelen, maar dan zal dat anders ingevuld dan met de wijkwethouders.

 2. Een visie op biodiversiteit is al ontwikkeld en gaat niet alleen over het beperken van afvalstromen: de basis ligt er al in ons initiatiefvoorstel: raadsbreed ondersteund. Nu de schouders onder het uitvoeringsplan.

 3. Wonen
  Wat ons betreft moet het toetsingskader en instrumentarium voor goedkope en betaalbare woningen opnieuw onder de loep worden genomen gezien de huidige markt. En het juiste gesprek aangaan met de corporatie over de prestatieafspraken.
  Een integrale visie niet alleen formuleren op Puiflijk maar op alle dorpskernen en de gemeente Druten als geheel.
  Wij delen de wens om het kortetermijndenken om te zetten naar een langere termijnvisie voor een periode van bijvoorbeeld 10 jaar.

 4. Regionale samenwerking bij grote thema’s in zorg, werk en inkomen, volksgezondheid, milieu en woningbouw samen met WMW, Beuningen en Wijchen.
  Is dit een voorbeeld van een langeretermijnvisie over de toekomst van Maas en Waal en als stip op de horizon?

 5. Over de inclusieagenda willen we meedenken over opzet en uitvoering.

 6. Onderwijs: juist hier gaat het om gelijke kansen. Bestrijden van kansenongelijkheid ontbreekt als belangrijk speerpunt en moet in brede zin gekoppeld worden aan de andere domeinen.

Dit is slechts een aanzet tot een akkoord:
Met bovenstaande punten maken we duidelijk wat wij mee willen geven aan college en coalitie.
Wanneer denkt men een akkoord te kunnen presenteren?

Tot slot :Financiën:
De alarmbellen rinkelen bij de cijfers :
Het is mogelijk dat door de financiële onzekerheid de aankomende jaren deze hoofdlijnen niet geheel of getemporiseerd kunnen worden uitgevoerd.
Hoe kunnen we nu keuzes maken als de financiële dekking er niet is?
Zien we daar al iets van terug in de PPN of komt dat pas bij de programmabegroting terug?
Of ziet de coalitie andere mogelijkheden?

Deze reactie geeft SMW op de hoofdlijnen van beleid 2022-2026. Meer lezen »

Gemeentelijk geld voor extra kunstgrasveld DIO

Het voorstel om hiervoor € 175.000 aan DIO te geven ,werd in de raad breed gesteund.
Alleen SMW heeft hier tegen gestemd.
Waarom?

 1. Privatisering in 2013:alle verenigingen kregen nog 1 x geld van de gemeente en moesten zichzelf gaan bedruipen. Inhoudelijk verschuiving van beleid ten gunste van 1 club.
 2. Voor DIO wordt een uitzondering gemaakt; niet fair t.o.v. andere verenigingen
 3. Doe eerst onderzoek naar ALLE verenigingen voordat je een uitzondering maakt.
 4. De financiële situatie van de gemeente is verre van rooskleurig. In de perspectiefnota zullen scherpe keuzes gemaakt moeten worden en dan is nu dit geld al uitgeven een slechte zaak.

Gemeentelijk geld voor extra kunstgrasveld DIO Meer lezen »

Initiatiefvoorstel biodiversiteit

Ons initiatiefvoorstel biodiversiteit is door de gehele raad van Druten en het college omarmd.
Er komt een plan om onze ideeën uit te voeren. Samenwerking met partijen als IVN, ZLTO, Stichting Deltaplan Biodiversiteitherstel ligt hierbij voor de hand.
Stichting Steenbreek heeft de gewenste deskundigheid om inwoners te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen.
U kunt het hele plan lezen op deze website hieronder.
Een hartelijk woord van dank aan Ton Ebben die een groot aandeel heeft gehad in het schrijven van dit voorstel.

Definitief Nota Biodiversiteit
Uitvoeringsplan Biodiversiteit
Beslisnota Biodiversiteit

Initiatiefvoorstel biodiversiteit Meer lezen »

Raadsvergadering 27 jan.

Waar het ook over ging die avond:

Een mooie omgevingsvisie voor  Deest-Zuid vastgesteld met aandacht voor de ontwikkeling van Wilgenland.

Carl Dolmans heeft zich verdiept in de economische visie. Die is  tot 2030  vastgesteld. SMW vindt de intentie ambitieus en dat is goed. Het gaat over ondernemerschap en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie,  onderwijs, bedrijventerreinen en de agrarische sector. De nadruk moet liggen bij de verbinding: bijvoorbeeld tussen onderwijs en werkgelegenheid, arbeidsmarkt en bedrijventerreinen. Prioriteiten stellen hoort daarbij.

Daarom heeft SMW een raadsbreed amendement gesteund om met name de krapte op de arbeidsmarkt in de regio aan te pakken en  een vlotte samenwerking tussen gemeente en ondernemers te bevorderen .

Een zoektocht naar een bedrijventerrein ( het huidige terrein is vol) is een mooie kans om dat met onze buurgemeenten af te stemmen. Dat voorkomt kilometerslange bedrijvenlinten langs de van Heemstraweg.

Dini Uitdehaag

Raadsvergadering 27 jan. Meer lezen »